Аналіз рекламних оголошень про вакантні посади працівників певної професійної групи у різних ЗМІ, розробити портрет “ідеального кандидата” на посаду юриста

- Реклама -

Arial

-A A A+

Моральний і етично-правовий портрет юриста: усвідомлення своїх прав та обов’язків; відмінне знання законодавчо-нормативної бази; чесність і правдивість; уміння підпорядковувати свої власні інтереси інтересам колективу; відчуття відповідальності; порядність; товариськість; тактовність; ввічливість; охайність; етика поведінки та мови.

Евристичні компоненти юридичної діяльності: уміння прогнозувати розвиток ситуації; уміння аналізувати нештатні ситуації і моделювати можливі варіанти соціально-економічних наслідків правових дій при виконанні своїх професійних обов’язків; уміння використовувати в реальній практичній правовій діяльності проблемно-дослідницькі, проблемно-пошукові та бінарні методи аналізу ситуації; здібність передбачувати результат діяльності, аналізувати альтернативні моделі, приймати і реалізовувати рішення; уміння змоделювати рішення в жорсткі часові інтервали в нештатних та непрогнозованих і малокерованих ситуаціях; цілеспрямованість та рішучість; диференційованість використання мови як засобу професійного спілкування.

Об’єкти професійної діяльності юриста: події і дії, що мають юридичне значення; правові відносини, які виникають у сфері функціонування державних інститутів; правові відносини між державними органами, фізичними й юридичними особами.

Професійні знання, навички та вміння. Теоретична підготовленість. Випускник вищого юридичного навчального закладу повинен бути підготовленим до практичної діяльності: віддавати собі звіт у соціальній значущості своєї професії; чітко уявляти суть, характер і взаємодію правових явищ; володіти професійною етикою, правовою та психологічною культурою, високою етичною свідомістю, гуманністю, твердістю моральних переконань, відчуттям зобов’язання, відповідальністю за долі людей і доручену справу; принциповістю та незалежністю в забезпеченні верховенства права, свобод і законних інтересів особи, її охорони та соціального захисту; волею і наполегливістю у виконанні ухвалених рішень, відчуттям нетерпимості до будь-якого порушення закону; реалізації правових норм та забезпечення правопорядку в різних сферах життєдіяльності держави і суспільства, пов’язаних із діяльністю органів державної влади; участі в розробці проектів законів та підзаконних нормативно-правових актів; здійснення контролю за дотриманням законодавства в практичній діяльності галузевих, функціональних і територіальних органів виконавчої влади; практичного розуміння та можливості захисту інтересів організацій і громадян у судах та інших юридичних установах; організації взаємодії і забезпечення координації в роботі з органами законодавчої та виконавчої влади, правоохоронними органами, спецслужбами України; виконання посадових обов’язків відповідно до посадового регламенту; виконання доручень відповідних керівників у межах їх повноважень; дотримання права і законних інтересів громадян та організацій; підтримання рівня кваліфікації, необхідного для належного виконання посадових обов’язків; нерозголошення державної й охоронюваної законом таємниці, а також відомостей, що стали відомими у зв’язку з виконання посадових обов’язків, зокрема відомостей, які стосуються приватного життя та здоров’я громадян або зачіпають їх честь і гідність; збереження державного майна, зокрема наданого для виконання посадових обов’язків.

Випускник-юрист повинен знати: чинне законодавство України та норми сучасного міжнародного права; основні положення загальних гуманітарних і соціально-економічних, математичних та природничо-наукових дисциплін і можливості їх використання в своїй практичній діяльності; суть, зміст та значення правової й економічної культури юриста; суть і зміст загальнопрофесійних та спеціальних дисциплін; мати впевнені знання з господарського, цивільного, кримінального, адміністративного права; детальні знання з законодавства за спеціалізацією; загальні знання з суміжних галузей права щодо спеціалізації; глибокі знання практичних аспектів використання галузей права, основ бухгалтерського обліку, податкового законодавства.

Юрист повинен мати: навички володіння цивільною зрілістю і високою суспільною активністю; професійної етики; правової, економічної та психологічної культури; пошани до закону і дбайливого ставлення до соціальних цінностей правової держави, честі та гідності громадянина; високої етичної свідомості, гуманності, твердості моральних переконань, відчуття зобов’язання; відповідальності за долі людей і доручену справу; принциповості та незалежності в забезпеченні прав, свобод і законних інтересів особи, її охорони та соціального захисту; досвіду постановки договірної роботи (підготовка, експертиза, узгодження угод); претензійно-позивної діяльності; участі у досудових заходах; ведення судової справи; успішного розгляду скарг; розробки договорів (залежно від спеціалізації); грамотного аналізу правоустановчих документів; необхідної волі і наполегливості у виконанні ухвалених правових рішень, відчуття нетерпимості до будь-якого порушення закону у власній професійній діяльності; широкий юридичний кругозір; вільне володіння основними правовими системами; розуміння суті та соціальної значущості своєї професії; чітке уявлення про суть, характер і взаємодію правових явищ; знання основних проблем дисциплін, які визначають конкретну галузь його діяльності, бачити їх взаємозв’язок у цілісній системі знань та практично застосовувати в професійній діяльності.

Юрист повинен вміти: тлумачити і застосовувати закони та інші нормативно-правові акти при виконанні своїх професійних соціально важливих обов’язків; забезпечувати дотримання законодавства в діяльності державних органів, фізичних і юридичних осіб; юридично грамотно та законодавчо- нормативно правильно кваліфікувати факти й обставини; розробляти документи правового характеру, здійснювати правову експертизу нормативних актів, давати кваліфіковані юридичні висновки і консультації; ухвалювати правові рішення та здійснювати інші юридичні дії в точній відповідності до закону; розкривати і встановлювати факти правопорушень, визначати заходи відповідальності та покарання винних; вживати необхідних заходів щодо відновлення порушених прав; використовувати системні і різносторонні правові знання, навички в практичній площині; здійснювати повну правову підтримку компанії (операції, угоди, дозвільна й узгоджувальна документація з державними органами, експертиза); підготовляти нормативно-правові документи відповідно до функціональних обов’язків юриста як посадової особи; швидко та оперативно орієнтуватися в невідомій і новій правовій ситуації; систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію, вивчати законодавство та практику його застосування, орієнтуватися в спеціальній літературі. 

Юрисконсульт несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Юрисконсульт повинен знати:

 1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються правової діяльності підприємства.
 2. Чинне законодавство.
 3. Цивільне, трудове, фінансове, адміністративне право.
 4. Технічні засоби механізації і автоматизації довідково-інформаційної роботи з питань законодавства і нормативних актів.
 5. Порядок ведення обліку і складання звітів господарсько-фінансової діяльності на підприємстві.
 6. Порядок укладання і оформлення господарських договорів.
 7. Основи економіки, організації праці, виробництва і управління.
 8. Правила та норми охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги

— Провідний юрисконсульт: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією юрисконсульта I категорії не менше 2 років.

— Юрисконсульт I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра без вимог до стажу роботи, спеціаліста стаж роботи за професією юрисконсульта II категорії не менше 2 років, бакалавра не менше 3 років.

— Юрисконсульт II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста без вимог до стажу роботи, для бакалавра стаж роботи за професією юрисконсульта не менше 2 років.

— Юрисконсульт: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Отже, цільова модель спеціаліста-юриста — це системоутворюючий чинник у процесі побудови професійної підготовки, повний набір знань, навичок і вмінь, а також основних життєзабезпечуючих систем у професійно важливих якостях, зібраних воєдино, з урахуванням спеціалізованих методичних напрямків у діяльності юриста-правознавця, особливостей його професійної діяльності. Список використаної літератури

 1. Бандурка, А. М. Юридическая психология / А. М. Бандурка, С. П. Бочарова, Е. А. Землянская. — Х. : ООО “Фортуна Пресс”, 2002. — 424 с.
 2. Бризгалов, І. В. Юридична деонтологія : короткий курс лекцій / І. В. Бризгалов. — К. : МАУП, 2003. — 3-є вид., стереотип. — 48 с.
 3. Гарбер, Е. И. Методика профессиографии / Е. И. Гарбер, В. В. Козача. — Саратов : Изд-во Саратовского университета, 1992. — 196 с.
 4. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодности : учебное пособие / под. ред. В. А. Бодрова. — М. : Per Se, 2003. — 767 с.
 5. Сливка, С. С. Правнича деонтологія / С. С. Сливка. — К. : Атика, 1999. — 336 с.