Атрибути зв’язків з громадськістю для аграрних підприємств

- Реклама -

Arial

-A A A+

Паблік рилешнз на сьогоднішній день є необхідним для всіх галузей економіки України, зокрема для аграрного сектора. Так, в сільськогосподарських підприємствах при застосуванні маркетингових концепцій, останні зазнають певних змін, корективів, уточнень, відповідно до специфіки галузі й особливостей продукції, що виробляється на підприємстві. Так, важливого значення набуває вплив обраної концепції маркетингу на визначення асортименту, якості продукції, забезпечення збутової діяльності підприємств, вибір каналів збуту, прийняття маркетингових рішень, обґрунтування маркетингової ціни на продукцію.

Однією з найважливіших галузей національного господарства є сільське господарство, яке виготовляє 90-95% продовольчої продукції, що споживається населенням, та 50-55% сировини для промисловості. За останні 10 років сільське господарство України пережило значну кризу, при якій обсяг виробництва скоротився більше ніж удвічі. Характерною особливістю сучасного стану сільськогосподарського виробництва є його глобальна криза, яка зумовлена погіршенням фінансово-економічного стану, зниженням рівня доходності та рентабельності, збільшенням кількості збанкрутілих товаровиробників сільськогосподарської продукції.

Підвищення рівня доходності та рентабельності сільськогосподарських підприємств зумовлене збільшенням витрат на КМК (комплекс маркетингових комунікацій), зокрема на Інтернет, пресу, телебачення.

Посилення конкуренції на світовому ринку також спонукає підприємства витрачати багато зусиль і коштів на збільшення рівня реалізації товарів та розробку принципово нових їх зразків з урахуванням потреб споживачів. Це, у свою чергу, потребує впровадження нових засобів КМК, які дали б змогу зменшити маркетинговий бюджет і забезпечити більш повні зв’язки підприємства зі споживачами, посередниками.

Умови конкурентної боротьби, що притаманні ринковому типу, змушують підприємства вишукувати шляхи «виживання», які забезпечуватимуть прибутковість їх діяльності. Провідне місце серед них посідають: завоювання широкої мережі постійних платоспроможних і надійних клієнтів; проведення ефективної рекламної політики; вдалі дії команди маркетологів та менеджерів, і, на нашу думку, найголовніше — активно діюча система збуту.

Сільське господарство є висококонкурентною галуззю, оскільки в ній діє багато незалежних підприємств, що виготовляють переважно одні й ті самі товари. За такої значної кількості агропідприємств кожне з них поставляє на ринок лише невелику частку певного виду сільськогосподарської продукції від загального обсягу її продажу. Це і є тією першопричиною, що породжує та поєднує складові комплексу маркетингових комунікацій (реклами, пропаганди, стимулювання збуту, персонального продажу, паблік рілейшнз та інших), з метою налагодження більш тісних взаємозв’язків із внутрішнім та зовнішнім середовищем підприємства.

Просування товару на ринку повинно здійснюватись за допомогою системи комунікацій, яка охоплюватиме будь-яку діяльність підприємства, спрямовану на інформування, переконання та нагадування споживачам про свої товари, стимулювання їх збуту і створення позитивного іміджу підприємства в очах громадськості.

Так для того, щоб споживачі могли отримати необхідну інформацію про всі види продукції, ТОВ «Південне» повинно збільшити обсяги реклами. Зокрема, реклама на радіо, газетна і журнальна реклама, реклама в Інтернет тощо. Важливе місце має займати стимулювання збуту — короткочасні спонукальні заходи заохочення споживачів до купівлі. Головний вид діяльності колективного сільськогосподарського підприємства «Південне’ — виробництво сільськогосподарської продукції, її переробка і реалізація.

Провідна галузь «Південного» – рослинництво. Господарство досягло таких показників урожайності зернові — 30 ц/га, ячмінь — 25 ц/га, кукурудза — 40 ц/га, овочі — 315 ц/га. Тут продовжують боротися за більші врожаї.

«Південне» є базовим господарством науково-виробничої фірми «Аріодо» Моє відповідну ліцензію на реалізацію високоякісного посівного матеріалу.

Підприємству доцільно встановлювати знижки на свої товари та послуги, організовувати розпродаж, що є досить привабливими в очах споживачів та сприяє процесу купівлі.

Сільськогосподарські підприємства можуть використовувати послуги торгового агента, який може безпосередньо контактувати з одним покупцем, проводити презентації для груп покупців, торгівельні семінари для співробітників підприємства покупця.

Для покращення своєї збутової діяльності підприємству необхідно знайти більш прогресивні маркетингові канали. Іноді підприємству доводиться формувати зовсім не той канал, який воно вважає за кращий, оскільки працювати з каналом бажаної структури або дуже складно, або дуже дорого.

Формування каналів потребує вивчення основних варіантів його можливої структури з точки зору типу і числа посередників. Управління каналом потребує відбору і мотивування кваліфікованих посередників.

В умовах обмежених виробничих можливостей та необмеженого попиту на перше місце висувається обсяг виробництва сільськогосподарської продукції. Але в процесі насичення ринку та збільшення конкуренції не виробництво визначає обсяги продажу, а навпаки — можливий обсяг продажу є основою розробки виробничої програми. Підприємство повинно виробляти ті товари і у такому обсязі, що їх можливо реалізувати.

Для ефективної збутової діяльності сільгосппідприємствам необхідно визначити ширину каналу розподілу і проводити оцінку діяльності кожного окремого рівня каналу, порівнюючи минулі і теперішні показники збуту.

Доцільним також є формування маркетингової збутової стратегії, яка має включати дві основні складові комерційного успіху: ефективне просування продукції на ринку й аналіз ринку, що, в свою чергу, передбачає вивчення вимог ринку до товару; ретельне вивчення економічної кон’юнктури; аналіз ринкової сегментації; дослідження форм і методів, прийнятих в торговій практиці для певного товару, аналіз соціально-психологічних особливостей покупців конкретних товарів і т.п.

Врахування зазначених чинників та впровадження рекомендованих заходів дозволить підприємству займати стійкі позиції на ринку, діяти в умовах визначеності та своєчасно реагувати на зміни ринкового середовища. При цьому суттєво поліпшиться не лише маркетингова діяльність сільськогосподарського підприємства, а й результати його господарювання в цілому. Список використаної літератури

  1. Копитець Н.Г. Передумови формування ринкової системи збуту та реалізації сільськогосподарської продукції. / Н.Г. Копитець. // Економіка АПК. — 2004. — № 6. — С. 118.
  2. Лисогор В.М. Основи моделювання маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств регіону: Навчальний посібник. / В.М. Лисогор, О.М. Мороз, О.В. Пітик. — К.: Кондор, 2007. — С. 133-134.
  3. Макаренко П.М. Збутові стратегії підвищення ефективності розвитку фермерських господарств регіону / П.М. Макаренко, В.А. Шведюк // Агросвіт. -2009. — № 2. — С. 16-18.
  4. Статистичний збірник “Сільське господарство України за 2009 р. /Державний комітет статистики України. — К., — 2010. — С. 375.