Діловодство

- Документознавство, діловодство -

Arial

-A A A+

1. Статут.

2. Положення про структурний підрозділ.

3. Посадова інструкція.

4. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Постанова.

6. Рішення.

7. Розпорядження.

8. Наказ.

9. Акт.

10. Протокол.

11. Лист.

12. Автобіографія.

13. Резюме.

14. Характеристика.

15. Доповідна записка.

Список використаної літератури.

1. Статут

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Засновник приватного підприємства

фірми “Моя справа"”

П.І.Б. ______________

_________________ 2003 року

СТАТУТ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА ФІРМИ "МОЯ СПРАВА"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне підприємство фірма "МОЯ СПРАВА" створене на підставі частини першої статті 42 Конституції України, Законів України “Про підприємництво” та “Про підприємства в Україні.

1.2. Засновником (надалі –власник) підприємства є:

(Прізвище, ім’я, по батькові ) м. Київ, адреса

паспорт ______________________________.

1.3. Підприємство є юридичною особою за законодавством України. Підприємство набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації, яка здійснюється в порядку передбаченим законодавством України.

1.4. Підприємство має право від свого імені укладати договори, набувати майнові і особисті немайнові права і нести обов’язки пов’язані з його діяльністю, бути позивачем та відповідачем в суді, арбітражному суді і третейському суді. Воно здійснює будь-яку підприємницьку діяльність, яка не суперечить законодавству України і відповідає цілям передбаченим статутом підприємства.

1.5. Підприємство має самостійний баланс, розрахункові і будь-які інші, в тому числі валютні, рахунки в установах банків, печатку зі своєю назвою і символікою, кутовий та інші штампи, фірмовий знак.

1.6. Підприємство має право створювати філіали, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи з правами відкриття поточних і розрахункових рахунків і затверджує положення про них.

1.7. Підприємство керується в своїй діяльності законодавством України і цим статутом.

1.8. Назва підприємства:

повна назва — приватне підприємство “МОЯ СПРАВА”;

скорочена назва – фірма “ МОЯ СПРАВА ”.

1.9. Місцезнаходженням підприємства є місце проживання власника (засновника) – (АДРЕСА) м. Київ, Україна.

2. Мета та предмет діяльності підприємства

2.1. Підприємство створюється для здійснення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.

2.2. Предметом діяльності підприємства є:

— виробництво ………………………………..;

— оптова та роздрібна торгівля …………………….. продукцією;

— виробництво товарів народного споживання;

— виробництво харчових продуктів;

— громадське харчування;

виробництво сільськогосподарської продукції;

переробка сільськогосподарської продукції;

оптова торгівля товарами народного споживання;

роздрібна торгівля товарами народного споживання;

оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування;

оптова та роздрібна торгівля тютюновими виробами та алкогольними напоями;

оптова торгівля товарами виробничо-технічного призначення.

— здійснення всіх видів зовнішньоекономічної діяльності передбачених ст.4 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” в межах предмету діяльності підприємства.

Власник підприємства може прийняти рішення про розширення сфери діяльності підприємства, яка передбачена цим статутом.

Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до діючого законодавства з отриманням необхідних ліцензій.

3. Порядок розподілу прибутків та збитків

3.1. Прибуток підприємства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку підприємства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

3.2. Чистий прибуток, отриманий після вказаних розрахунків, використовується за рішенням власника на його розсуд.

3.3. Підприємство відповідає по своїм зобов’язанням усім своїм майном. Збитки підприємства відшкодовуються за рахунок коштів, які є у підприємства. При нестачі цих коштів — за рахунок реалізації майна підприємства.

Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями власника, а власник — за зобов’язаннями підприємства.

4. Порядок утворення майна підприємства та його використання

4.1. Майно підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.

4.2. Майно підприємства належить йому на праві власності.

4.3. Джерелами формування майна підприємства є:

— грошові та матеріальні внески власника;

— доходи одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;

— доходи від цінних паперів;

— кредити банків та інших кредиторів;

— придбання майна іншого підприємства, організації;

— безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

— інші джерела не заборонені законодавчими актами України.

4.4. Підприємство має право продавати іншим підприємствам, організаціям та установам, обмінювати, здавати в оренду, надавати в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

4.5. Підприємство має право продавати, обмінювати, здавати в оренду громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності.

5. Компетенція та повноваження трудового колективу і його виборних органів

5.1. Трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору /контракту, угоди/, а також інших форм, що регулюють трудові відношення працівника з підприємством.

5.2. Трудовий колектив розглядає і затверджує проект колективного договору; розглядає і вирішує згідно з статутом питання самоврядування трудового колективу; визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг; бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність.

5.3. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами та їх виборним органом, члени якого обираються таємним голосуванням на зборах трудового колективу строком на 2 роки не менше як 2/3 голосів.

6. Орган управління підприємства

6.1. Органом управління підприємства є директор. Директор вирішує усі питання діяльності підприємства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції власника. Власник підприємства може прийняти рішення про передачу частини повноважень, що належать йому, до компетенції директора.

При найнятті (призначенні) власником або уповноваженим ним органом керівника підприємства на посаду з ним укладається контракт, в якому визначаються права, строки найняття, обов'язки і відповідальність керівника підприємства перед власником та трудовим колективом, умови його матеріального забезпечення і звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених контрактом та законодавством України.

6.2. Директор підприємства самостійно вирішує питання діяльності підприємства, за винятком віднесених статутом до компетенції власника даного підприємства. Власник майна не має права втручатися в оперативну діяльність керівника підприємства.

6.3. Директора підприємства може бути звільнено з посади до закінчення строку контракту на підставах, передбачених у контракті або законодавством України.

6.4. Заступники директора підприємства, керівники та спеціалісти підрозділів апарату управління і структурних підрозділів, а також майстри і старші майстри призначаються на посаду і звільняються з посади директором підприємства.

Директор підзвітний власнику і організує виконання його рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов’язкові для власника.

Директор діє від імені підприємства в межах, встановлених Законом України “Про підприємства в Україні”.

Директор має право без довіреності виконувати всі необхідні дії від імені підприємства.

7. Припинення діяльності підприємства

Припинення діяльності підприємства відбувається шляхом його реорганізації /злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення/ або ліквідації.

Реорганізація підприємства відбувається за рішенням власника.

При реорганізації підприємства вся сукупність прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

Підприємство ліквідується:

а) за рішенням власника;

б) на підставі рішення суду або арбітражного суду;

в) у разі визнання його банкрутом;

г) за поданням органів, що контролюють діяльність підприємства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства.

8. Ліквідаційна комісія

Ліквідація підприємства провадиться призначеною власником ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності підприємства за рішенням суду або арбітражного суду — ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами підприємства.

Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію підприємства в одному з офіційних /республіканському і місцевому/ органів преси із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно підприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів підприємства третім особам, складає ліквідаційний баланс та подає його власнику підприємства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

П.І.Б. _______________ __________________ 2003 року

2. Положення про структурний підрозділ

Внутрішнім нормативним актом, на підставі якого діють державні бюджетні установи, є положення про організацію. Положеннями у своїй діяльності керуються також філії комерційних та некомерційних організацій, їх структурні підрозділи, представництва.

Положення — внутрішній правовий акт, який визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів (служб).

Положення приймається в тому випадку, якщо в ньому встановлюються системно пов'язані між собою правила з питань, віднесених до компетенції організації чи структурного підрозділу.

Положення про підприємство, організацію, установу — внутрішній нормативний акт, що визначає порядок утворення, структуру» функції, компетенцію, обов'язки й організацію роботи системи органів держави. Положення передусім урегульовує діяльність вищих органів державної влади і управління, органів виконавчої влади та інших.

Положення про організацію затверджується розпорядчим документом вищого органу. Як і статут, положення є складним документом, їх структура і зміст, як правило, визначаються установою-розробником на основі типових форм.

Текст положення про організацію може містити такі розділи:

1. Загальні положення.

2. Основні завдання.

3. Функції.

4. Права та обов'язки.

5. Керівництво.

6. Взаємовідносини та зв'язки.

7. Контроль, перевірка і ревізія діяльності.

8. Реорганізація і ліквідація.

У розділі «Загальні положення» вказують повну і скорочену назву організації (якщо така є), цілі і підставу для створення із зазначенням дати й номера відповідного правового акта, повідомляється, чим керується у своїй діяльності, ким очолюється, кому підпорядковується, які печатки має організація.

Положення про структурний підрозділ має достатньо сформовану структуру:

1. Загальні положення.

2. Основні завдання.

3. Функції.

4. Права й обов'язки.

5. Відповідальність.

6. Взаємовідносини.

Як і в положенні про організацію, перші чотири розділи охоплюють ті самі питання, але стосовно структурного підрозділу, перераховуються дії чи види робіт, які має виконувати структурний підрозділ, перелік прав, якими він наділений, ким здійснюється керівництво, на яких засадах, ким призначається і звільняється керівник структурного підрозділу, сфера його компетенції.

Розділ «Відповідальність» установлює види дисциплінарної, адміністративної, а у разі потреби — і кримінальної відповідальності, яку може нести керівник структурного підрозділу у разі невиконання структурним підрозділом своїх обов'язків.

Розділ «Взаємовідносини» регламентує інформаційні та документаційні потоки підрозділу, основні документи, створювані ним, у ньому зазначається, з якими підрозділами й організаціями здійснюється взаємодія, яку інформацію одержує і подає підрозділ, періодичність і строки подання, в якому порядку і ким розглядаються спори.

Положення про структурний підрозділ розробляє керівництво підрозділу із залученням кваліфікованих фахівців, що добре знають роботу підрозділу і установи в цілому, затверджує його керівник організації. Цей різновид положень може оформлятися на бланку або на чистому аркуші паперу. Текст зазвичай поділяють на розділи, підрозділи, пункти, підпункти.

3. Посадова інструкція

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО ЕКОНОМІСТАI. Загальні положення

 1. Головний економіст належить до професійної групи "Керівники".
 2. Призначення на посаду головного економіста та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
 3. Головний економіст безпосередньо підпорядковується керівнику підприємства.
 4. ____________________________________________________________.
 5. ____________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Головний економіст:

 1. Керує науково-економічним та організаційно-економічним забезпеченням діяльності підприємства.
 2. Розробляє і організує впровадження заходів щодо підвищення продуктивності, ефективності та рентабельності виробництва, якості продукції, зниження собівартості, забезпечення зростання продуктивності праці, досягнення ефективних результатів за умов раціоналізації витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
 3. Координує діяльність економічних підрозділів підприємства щодо складання перспективних планів роботи в умовах конкуренції згідно з укладеними господарськими договорами, розробки поточних планів з необхідними обгрунтуваннями і розрахунками, організаційно-технічних заходів з удосконалення господарського механізму, економічної діяльності, виявлення і використання резервів виробництва.
 4. Сприяє підвищенню обгрунтованості економічних розрахунків, установленню планових показників на основі прогресивних техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових витрат з урахуванням досягнень науки і техніки, організації виробництва та праці.
 5. Проводить роботу з удосконалення планування економічних показників діяльності підрозділів підприємства, досягнення високого рівня їх обгрунтованості, створення і поліпшення нормативної бази планування, норм витрат товарно-матеріальних цінностей, обігових коштів і використання виробничих потужностей.
 6. Організує розробку методичних матеріалів з техніко-економічного планування роботи виробничих підрозділів підприємства, розрахунків економічної ефективності капітальних вкладень, необхідності впровадження раціоналізаторських пропозицій та винаходів, нової техніки і технології.
 7. Здійснює методичне керівництво і організацію роботи з упровадження, удосконалення та підвищення ролі економічних методів управління, розширення сфери дії внутрішньогосподарського розрахунку.
 8. Забезпечує суворе додержання режиму економії матеріальних, трудових і фінансових ресурсів на усіх напрямах господарської діяльності підприємства.
 9. Бере участь у роботі з удосконалення організації виробництва, готує пропозиції, спрямовані на підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва, зміцнення господарської самостійності підприємства та економічної відповідальності працівників.
 10. Організує розробку раціональних форм первинної планової, облікової та звітної документації, яка застосовується на підприємстві, а також бере участь у впровадженні автоматизованих систем управління і обчислювальної техніки для проведення економічних розрахунків у галузі планування, обліку і аналізу господарської діяльності.
 11. Організує проведення комплексного економічного аналізу і оцінки наслідків виробничо-господарської діяльності підприємства та його підрозділів, розробку заходів щодо використання внутрішньогосподарських резервів, проведення атестації та раціоналізації робочих місць.
 12. Керує економічними дослідженнями, що проводяться на підприємстві, укладає договори про творче співробітництво з науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами, організує розробку методів економічної оцінки заходів, спрямованих на розвиток техніки, удосконалення організації виробництва, а також пропозицій щодо практичного використання результатів наукових досліджень у галузі економіки.
 13. Здійснює заходи щодо впровадження в практику досягнень економічної науки.
 14. Сприяє розвитку громадської економічної роботи на підприємстві, подає методичну допомогу творчим громадським об'єднанням працюючих, які здійснюють економічний аналіз та пошук резервів виробництва, залучає їх до вирішення питань, пов'язаних з розвитком економіки підприємства.
 15. Організує проведення економічних розрахунків та аналізу ефективності впровадження нової техніки і технології, а також нових видів продукції під час їх створення і освоєння.
 16. Керує проведенням порівняльного аналізу показників роботи підприємства та інших підприємств, упровадженням передового досвіду економічної роботи.
 17. Бере участь у розробці та впровадженні заходів з поліпшення економічних показників роботи підприємства (щодо обсягу виробництва, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції, збільшення прибутку тощо), в реалізації прогресивних форм і методів економічної роботи.
 18. Керує роботою з підвищення рівня економічних знань працівників.
 19. Контролює своєчасність подання звітів про результати економічної діяльності у відповідні органи.
 20. Керує структурними підрозділами підприємства, які виконують економічну роботу, сприяє впровадженню економічно доцільних рішень з управління виробництвом.
 21. _____________________________________________________________________________.
 22. _____________________________________________________________________________.

III. Права

Головний економіст має право:

 1. Представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами підприємства та іншими організаціями.
 2. Перевіряти діяльність структурних підрозділів підприємства.
 3. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.
 4. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 5. Вносити пропозиції керівнику підприємства про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок.
 6. В межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 7. Вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
 8. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.
 9. _____________________________________________________________________________.
 10. _____________________________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Головний економіст несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _____________________________________________________________________________.
 5. _____________________________________________________________________________.

V. Головний економіст повинен знати:

 1. Закони, постанови, укази, розпорядження, рішення, інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства.
 2. Керівні, методичні і нормативні матеріали з організації економічної роботи на підприємствах.
 3. Профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства.
 4. Перспективи технічного і економічного розвитку галузі.
 5. Виробничі потужності підприємства.
 6. Основи технології виробництва продукції.
 7. Порядок розробки та затвердження програм і планів виробничо-господарської діяльності.
 8. Економічні методи управління і керування підприємством.
 9. Організацію, форми і методи планової роботи на підприємстві.

VI. Кваліфікаційні вимоги

 1. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж економічної роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років.
 2. _____________________________________________________________________________.

VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

 1. За відсутності головного економіста його обов'язки виконує заступник (за відсутності такого — особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.
 2. Для виконання обов'язків та реалізації прав головний економіст взаємодіє:2.1. З ______________________ з питань:____________________________________________________________________________.2.2. З ______________________ з питань:_____________________________________________________________________________.2.3. З ______________________ з питань:_____________________________________________________________________________.

4. Правила внутрішнього трудового розпорядку

Правила внутрішнього трудового розпорядку конкретного підприємства розробляються власником або уповноваженим ним органом і профспілковим комітетом, а потім подаються для затвердження трудовому колективу. Давайте розглянемо, як можна розробити правила внутрішнього трудового розпорядку, наприклад у товаристві з обмеженою відповідальністю.

Типові правила складаються із семи розділів.

1. Загальні положення

При складанні розділу правил внутрішнього трудового розпорядку для свого підприємства слід керуватися ст. 43 — 46 Конституції України, ст. 2 КЗпП, оскільки цей розділ Типових правил суперечить Конституції України. Він може бути такого змісту.

Ці Правила внутрішнього трудового розпорядку розроблені відповідно до Конституції України, чинного трудового законодавства, а також законів України "Про підприємства", "Про господарські товариства" та інших нормативно-правових актів. Мета правил внутрішнього трудового розпорядку полягає в регулюванні трудових відносин усіх працівників, а також у забезпеченні продуктивної праці, поліпшенні якості роботи, зміцненні трудової дисципліни, раціональному використанні робочого часу.

Дія правил внутрішнього трудового розпорядку поширюється на всіх працівників, які працюють на підприємстві за трудовим договором.

2. Порядок приймання і звільнення робітників та службовців

Цей розділ Типових правил суперечить чинному трудовому законодавству тільки в п. 9. Так, згідно з ст. 38 КЗпП працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений термін, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні,а не за два місяці, як це вказано в Типових правилах. Звільнення працівника з поважних причин проводиться в термін, указаний працівником, а не через місяць, як це вказано в Типових правилах. Нагадаємо, що у ст. 38 КЗпП наведений перелік поважних причин для звільнення працівника в термін, про який він попросить. До таких причин належать: переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання в цій місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом 1 групи; вихід на пенсію; приймання на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин.

Крім того, у чинному трудовому законодавстві немає такого дисциплінарного стягнення,як переведення на нижчеоплачувану роботу.

При розробці цього розділу використовуються норми глави III КЗпП. Цей розділ містить такі відомості.

1. Робітники і службовці реалізують своє право на працю шляхом укладення трудового договору (контракту) про роботу на підприємстві.

2. Право приймання працівників на роботу має виконавчий директор відповідно до статуту товариства.

3. Прийманняна роботу працівників здійснюється на конкурсній основі.

4. Працівник, який приймається на роботу, проходить співбесіду з начальником відділу, у якому є вакансія, і працівниками управління персоналом.

5. При прийманні працівників на посади директора, виконавчого директора, керівника структурного підрозділу кандидатура затверджується зборами засновників.

6. Новий працівник в обов'язковому порядку приймається з випробувальним терміном до З місяців, для робітників — 1 місяць.

7. При укладенні трудового договору працівник зобов'язаний подати такі документи:

— паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

— трудову книжку, а якщо громадянин влаштовується на роботу вперше, — диплом або інший документ про освіту, військовослужбовець, звільнений зі Збройних сил, —: військовий квиток:

— документ про освіту або професійну підготовку;

— довідку про стан здоров'я у випадках, передбачених законодавством (особи до 21 року; на роботи зі шкідливими і небезпечними умовами праці).

8. Заява працівника про приймання на роботу розглядається виконавчим директором протягом 2 днів.

9. Укладення трудового договору оформляється наказом і оголошується працівнику під розпис.

10. При прийманні на роботу працівник повинен бути ознайомлений:

— з правилами внутрішнього трудового розпорядку;

— колективним договором;

правилами дотримання комерційної таємниці;

умовами оплати праці:

— посадовою інструкцією;

— інструкцією з охорони праці та протипожежної безпеки.

11. На всіх робітників і службовців, які пропрацювали на підприємстві більше ніж п'ять днів, ведуться трудові книжки в порядку, передбаченому Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Мінпраці, Мін'юсту і Мінсоцзахисту України від 29.07.93 p. N 58 (у редакції наказу Мінпраці і Мін'юсту України від 08.06.01 p. N 259/34/5).

12. Припинення трудового договору може мати місце тільки з підстав, передбачених законодавством.

13. Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений термін, попередивши про це письмовою заявою за два тижні.

14. Після закінчення вказаних термінів попередження працівник має право припинити роботу, а адміністрація підприємства зобов'язана видати працівнику трудову книжку і провести з ним розрахунок.

15. За наявності у працівника поважних причин, передбачених чинним законодавством, трудовий договір повинен бути розірваний у термін, про який просить працівник.

16. Припинення трудового договору оформляється наказом.

3. Основні обов'язки робітників і службовців

У ст. 139 КЗпП перелічені лише основні трудові обов'язки працівників.

До Типових правил включені юридичні обов'язки працівників, що мають як правовий, так і етичний зміст, і в основному не суперечать чинному трудовому законодавству, і тому їх можна включати при розробці цього розділу.

Працівники підприємства зобов'язані:

— працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження свого безпосереднього начальника, виконавчого директора і рішення зборів засновників товариства;

— дотримувати трудову дисципліну, стримуватися від дій, що заважають іншим працівникам виконувати їхтрудові обов'язки;

— дотримувати комерційну таємницю підприємства;

— поліпшувати якість роботи і продукції, що випускається, не допускати упущень і браку в роботі, дотримувати технологічну дисципліну:

— дотримувати вимоги нормативних актів про охорону праці, техніку безпеки і протипожежнуохорону;

— уживати заходів до негайного усунення причин і умов, що перешкоджають або утруднюють нормальне виробництво роботи, і негайно повідомляти про те, що сталося, виконавчому директору;

— утримувати своє робоче місце, обладнання і пристосування в порядку, чистоті і в справному стані;

— дбайливо ставитися до майна підприємства.

4. Основні обов'язки адміністрації

У ст. 141 КЗпП перелічені основні обов'язки власника або уповноваженого ним органу. У п. 12 Типових правил ці обов'язки більш конкретизовані. Цей розділ може виглядати таким чином.

Адміністрація підприємства зобов'язана:

— правильно організувати працю робітників і службовців, щоб кожний працював за своєю спеціальністю і кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце, своєчасно до початку отримуваної роботи був ознайомлений з установленим завданням і забезпечений роботою протягом усього робочого дня;

— забезпечити здорові і безпечні умови праці, справний стан обладнання і пристосування, а також нормативні запаси сировини, видаткових матеріалів, канцелярського приладдя, необхідних для безперебійної і ритмічної роботи;

— створити умови для зростання продуктивності праці шляхом упровадження новітніх досягнень науки, техніки і наукової організації праці;

— удосконалювати організацію оплати праці, забезпечуючи матеріальну зацікавленість працівників у результатах їх особистої праці і в загальних підсумках роботи. Видавати заробітну плату в установлені умовами колективного договору терміни;

— забезпечувати суворе дотримання трудової і виробничої дисципліни, застосовувати заходи впливу до порушників трудової дисципліни;

— дотримувати законодавство про працю і правила охорони праці;

— поліпшувати умови праці, забезпечувати належне технічне обладнання всіх робочих місць і створювати на них умови роботи, що відповідають правилам з охорони праці;

— уживати необхідних заходів щодо профілактики травматизму, професійних та інших захворювань працівників підприємства;

— забезпечувати систематичне підвищення ділової (виробничої) кваліфікації працівників, їх економічних і правових знань. Створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням.

5. Робочий час і його використання

Режим робочого часу підприємства — це розподіл роботи протягом конкретного календарного періоду. Режимом робочого часу визначається кількість робочих днів на тиждень або інший період, час початку і закінчення роботи, час і тривалість перерв, тривалість і правила чергування змін та ін. Конкретні режими робочого часу встановлюються підприємствами самостійно з урахуванням вимог гл. IV, V, а також Закону про відпустки* і фіксуються у правилах внутрішнього трудового розпорядку і графіках змінності.

Час початку і закінчення роботи та перервидлявідпочинку і харчування встановлюється такий:

— початок роботи — 8.30;

— обідня перерва — 12.00 — 13.00;

— закінчення роботи — 17.30.

2. Відповідно до ст. 52 КЗпП на підприємстві для всіх працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями: суботою і неділею.

3. Відповідно до ст. 53 КЗпП напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП) тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

4. Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень (ст. 50 КЗпП).

5. Працівники можуть залучатися до понаднормової роботи тільки у виняткових випадках, перелічених у ст. 62 КЗпП.

6. Перед початком роботи кожний працівник зобов'язаний відмітити свій прихід на роботу, а після закінчення робочого дня — залишення роботи в порядку, установленому на підприємстві.

7. Облік явки на роботу і залишення роботи ведеться в табелі обліку використання робочого часу.

6. Заохочення за успіхи в роботі

Згідно з ст. 143 КЗпП до працівників підприємств/установ та організацій можуть застосовуватися будь-які заохочення, що містяться в затверджених трудовим колективом правилах внутрішнього трудового розпорядку. Таким чином, у правилах внутрішнього трудового розпорядку можуть установлюватися будь-які види заохочень, які колектив уважає доцільними. Відповідно до п. 2.23 Інструкції N 58 до трудових книжок працівників у розділ "Відомості про нагородження" уносяться відомості про заохочення за успіхи у праці. До трудової книжки не заносяться премії, які передбачені системою заробітної плати або виплата яких носить регулярний характер.

1. За зразкове виконання трудових обов'язків, підвищення продуктивності праці, поліпшення якості продукції, тривалу і бездоганну роботу та інші досягнення в роботі до працівників підприємства застосовуються такі заохочення:

— оголошення подяки;

— нагородження почесною грамотою;

— нагородження цінним подарунком;

— видача премії.

2. Заохочення оголошуються наказом, доводяться до відома всього колективу та заносяться до трудової книжки працівника.

7. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

Оскільки п. 25 Типових правил суперечить чинному трудовому законодавству України, при складанні цього розділу слід керуватися ст. 147-152 КЗпП.

1. Порушення трудової дисципліни,тобто невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків спричиняє застосування таких дисциплінарних стягнень:

— догана;

— звільнення.

2. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване:

— за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника застосовувалися заходи дисциплінарного або громадського впливу (п. З ст. 40 КЗпП);

— за прогул (у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин (п. 4 ст. 40 КЗпП);

— за появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння (п. 7 ст. 40 КЗпП).

3. Дисциплінарні стягнення застосовуються виконавчим директором підприємства.

4. До застосування дисциплінарного стягнення від порушника трудової дисципліни слід зажадати пояснення в письмовій формі. Відмова працівника дати пояснення не може служити перешкодою для застосування стягнення. Про відмову від надання письмового пояснення складається акт за підписом кількох осіб.

5. Дисциплінарні стягнення застосовуються до порушника дисципліни безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця від дня його виявлення, не рахуючи часу хвороби або перебування працівника у відпустці.

6. Дисциплінарне стягнення не може бути застосоване пізніше шести місяців із дня здійснення проступку.

7. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване тільки одне дисциплінарне стягнення.

8. Наказ про застосування дисциплінарного стягнення оголошується працівнику під розписку у триденний термін.

5. Постанова

Постанова — це правовий акт, який приймається вищими і деякими центральними органами колегіального управління (комітетами, комісіями) для вирішення важливих і принципових завдань, поставлених перед ними, чи встановлення стабільних норм чи правил поведінки.

Постанова Верховної Ради України №789-IV

Про Звернення до Українського народу учасників спеціального засідання Верховної Ради України 14 травня 2003 року щодо вшанування пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років

Провівши згідно з пунктом 1 Постанови Верховної Ради України від 28 листопада 2002 року №258-IV «Про 70-ті роковини голодомору в Україні» спеціальне засідання з метою вшанування пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років, Верховна Рада України постановляє:

Схвалити Звернення до Українського народу учасників спеціального засідання Верховної Ради України 14 травня 2003 року щодо вшанування пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років (додається).

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН

м. Київ, 15 травня 2003 року

№789-IV

6. Рішення

Р І Ш Е Н Н Я

________№________

Про передачу земельної

ділянки у власність

___________________________

(прізвище, і’мя, по батькові)

Розглянувши заяву _______________________________________________________

(прізвище, і’мя, по батькові)

та керуючись ст. ст. ______Земельного кодексу України _________________________рада

ВИРІШИЛА:

1.Передати______________________________________________________________

(прізвище, і’мя, по батькові)

у власність земельну ділянку (кадастровий номер) площею ____га за рахунок земель _____________________________________________________________________________

(назва власника)

для __________________________________________________________________________

(вид цільового використання)

2. Зобов’язати ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

виконувати обов’язки власника відповідно до вимог ст. _______Земельного кодексу України.

Голова _________________________ __________________

7. Розпорядження

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17.12.2004 р. N3103

Про затвердження зразка типового поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

На виконання пункту 17.2 статті 17 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України постановила:

1. Затвердити зразок типового поліса з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (додається).

2. Департаменту страхового нагляду (Парнюк В. О.) та Юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню організаційно-правового забезпечення роботи керівника (Шевченко Т. М.) забезпечити термінове опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії — директора Департаменту страхового нагляду Парнюка В. О.

8. Наказ

Наказ — це розпорядчий документ, що видається керівником підприємства, організації, установи, що діє на засадах одноосібності в межах своїх повноважень для вирішення основних і оперативних завдань.

Як уже зазначалось, в організаціях, де вся повнота виконавчої влади належить одній особі — керівникові (генеральному директорові, директорові, виконавчому директорові, голові правління, начальникові управління тощо), — рішення, прийняті в ході регулювання діяльності, фіксуються в наказах або розпорядженнях.

НАКАЗ

28.01.2000 р.№8м.Київ

Про призначення відповідальної особи за ведення трудових книжок

Наказую:

Відповідно до умов, передбачених в контракті, призначити Яценко Ольгу Петрівну, головного бухгалтера, з 28.01.2000 р. відповідальною за ведення кадрової документації та трудових книжок працівників ТзОВ "Галикон" без додаткової оплати.

Організувати згідно з чинним законодавством облік трудових книжок, їх збереження та видачу.

Директор ТОВ "Галикон" Чернівецький В.А.

З наказом ознайомлена "____"____________200__р.

(підпис Яценко О.П.)

9. Акт

'__ "___ 200 _ р. комісія, призначена наказом по установі (організації) від “ ”_____200_р.№_____Акт №______про списання з балансу бюджетних установі організацій вилученої бібліотечної літератури

у складі_________________________________________________________________________________________________________________

здійснила перевірку стану застарілої (зношеної) літератури в______________________бібліотеціі постановила, що література, перерахована в описі, підлягає списанню і вилученню з обліку. Додаток: опис на вилучення з бібліотеки застарілої (зношеної) літератури. У обліковому каталозі (інвентарній книзі бібліотеки) вибуття літератури відмічено. Голова комісії:______________________________________________________________ (посада, підпис, прізвище та ініціали)

Члени комісії________________________________________________________________________________________ (посада, підпис, прізвище та ініціали)

Списану літературу здано місцевим установам, що займаються заготівлею вторинної сировини, за квитанцією №________від_________.голова комісії_________________________________________________________ (посада, підпис, прізвище та ініціали)Члени комісії_____________________________________________________________________________________________________________ (посада, підпис, прізвище та ініціали)

На звороті листка у спеціальній табличці робиться розноска загальної кількості вилученої літератури за галузями, мовами, видами.

Стор.2

(назва установи)

до акта №_______ від "___" ________200_ р.

10. Протокол

ПРОТОКОЛ

засідання Головного конкурсного журі (далі – ГКЖ)

IVВсеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка

«Я хочу жити в якісному світі»

16 жовтня 2007 року м. Київ

Присутні члени ГКЖ: Жарков Ю.В., Цициліано О.Д., Лехманик І.Я., Бульдович С.В., Андрійчук О.О., Калита П.Я., Стасюк Н.В.

Запрошений: Бондаренко О.В.

Головував: Шнипко О.С.Голова Держспоживстандарту України, Голова ГКЖ.

Засідання вважається легітимним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про підсумки проведення регіонального та загальнодержавного рівня IVВсеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка «Я хочу жити в якісному світі» (далі – виставка-конкурс).

2. Затвердження переможців загальнодержавного рівня виставки-конкурсу у 2007 році за номінаціями і віковими категоріями.

3. Затвердження плану перебування переможців загальнодержавного рівня виставки-конкурсу у 2007 році на церемонії нагородження (м. Київ, ДП«УкрНДНЦ») та сценарію його проведення.

1. СЛУХАЛИ:

Інформацію Генерального директора ДП «УкрНДНЦ» Цициліано О.Д., про результати проведення регіонального та загальнодержавного рівня виставки-конкурсу у 2007 році. Відповідно до Положення про Всеукраїнську виставку-конкурс дитячого малюнка «Я хочу жити в якісному світі» у 2007 році на регіональному рівні всього взяли участь 4432 творчих робіт дітей з усіх областей України (у минулому році майже 3500 робіт).

З числа переможців регіонального рівня у фіналі регіональними конкурсними журі представлені 265 конкурсних робіт, у тому числі:

— у номінаціях: «Я пізнаю якісну продукцію» – 99 робіт, «Ми архітектори якісного світу» – 82 роботи, «Кращий плакат на споживчу тематику» – 84 роботи;

— за віковими категоріями: від 5 до 8 років – 80 робіт, від 9до 12 років – 91 робота, від 13 до 17 років – 94 роботи.

Всі надіслані на фінал роботи були попередньо опрацьовані.

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома інформацію Генерального директора ДП «УкрНДНЦ» Цициліано О.Д., про результати регіонального та загальнодержавного рівня виставки-конкурсу у 2007 році.

2. СЛУХАЛИ:

Пропозиції генерального директора ДП „УкрНДНЦ” Цициліано О.Д., заступника голови ГКЖ щодо визначення переможців загальнодержавного рівня виставки-конкурсу дитячого малюнка, роботи яких зайняли перше, друге і третє місця у номінаціях «Я пізнаю якісну продукцію», «Ми архітектори якісного світу», «Кращий плакат на споживчу тематику» відповідно до вікових категорій.

ВИРІШИЛИ:

Визначити переможцями загальнодержавного рівня виставки-конкурсу у 2007 році за номінаціями і віковими категоріями, нагородити дипломами і цінними подарунками-призами наступних номінантів:

-у номінації„Я пізнаю якісну продукцію”:

1 категорія (5 – 8 років)

1 місце — Овчаренко Ірина, „Якісна сосиска до вподоби кішкам”, Донецька область, 8 років.

2 місце – Ніколаєва Ліза,„Чаплинський сир — найкращий”, Херсонська область, 6 років.

3 місце — Дзюбак Анна-Марія, „Бал українських цукерок”, Тернопільська область, 8 років.

IIкатегорія (9 -12 років)

1 місце – Паланюк Ольга, „Від рідної землі, від рідної води – продукти робимо свої!”, Чернівецька область, 12 років.

2 місце – Ларіонова Юлія, „У тебе вибір є – яким він буде?”, Чернігівська область, 12 років.

3 місце – Мельниченко Юрій, „Кожній дитині – якісний сніданок”, Кіровоградська область, 12 років.

Ш категорія (13-17 років)

1 місце – Бичковська Софія, „Молочне диво”, Волинська область, 13 років.

2 місце – Маслова Катерина, „Якісні товари на всі смаки”, Полтавська область, 13 років.

3 місце – Карпенко Анна, „Медок – це смакота”, Сумська область, 14 років

Нагородити цінними подарунками за оригінальну техніку виконання роботи, влучне висвітлення ідеї та теми, активну участь у виставці-конкурсі дитячого малюнка протягом декількох років:

Костюшко Катерину, 15 років, м. Київ за роботу „Все, що родить на селі – на прилавок в місті!, техніка виконання – гуаш, у номінації „Ми архітектори якісного світу”.

Відзначити заохочувальними подарунками — призами за оригінальну техніку виконання, майстерність та влучне розкриття теми таких дітей:

1. м. Севастополь„Якість світить дітям”, Моза Юля13 років, номінація „Кращий плакат на споживчу тематику”, акварель. Багаторічний учасник виставки-конкурсу.

2. АРК “Про шкільну форму” Рудика Катерина 10 років, номінація – „Я пізнаю якісну продукцію”. Багаторічний учасник виставки-конкурсу.

3. Вінницька обл. „Якісні фарби” Бевз Антон 7 р. номінація — „Я пізнаю якісну продукцію”

Всім іншим учасникам загальнодержавного рівня виставки-конкурсу дитячого малюнку «Я хочу жити в якісному світі» у 2007 році видати дипломи учасника.

3. СЛУХАЛИ:

Інформацію Генерального директора ДП «УкрНДНЦ» Цициліано О.Д., щодо проекту плану перебування переможців загальнодержавного рівня виставки-конкурсу у 2007 році на церемонії нагородження (м. Київ, ДП«УкрНДНЦ») та сценарію її проведення.

ВИРІШИЛИ:

1. Церемонію нагородження переможців IVВсеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка «Я хочу жити в якісному світі» провести 6.11.2007 року у приміщенні ДП «УкрНДНЦ» в рамках Європейського тижня якості в Україні.

2. ДП «УкрНДНЦ» (Цициліано О.Д.) до 19.10.2007 р. оприлюднити результати цього засідання ГКЖ на власній веб-сторінці та поінформувати регіональні конкурсні журі а також забезпечити взаємодію з центрами стандартизації, метрології та сертифікації Держспоживстандарту України щодо перебування дітей-переможців на фінальних заходах виставки-конкурсу в м.Києві.

Голова Держспоживстандарту України,

Голова ГКЖ О. Шнипко

Секретар ГКЖН. Стасюк

11. Лист

ЗРАЗОК ЛИСТА- КЛОПОТАННЯ

ДиректоруРегіонального відділення Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву в Київській області

Вітеру М.К.

Шановний Максиме Кононовичу!

______________________________________звертається до Вас з

(назва підприємства)

клопотанням про надання пільгового довготермінового кредиту на

будівництво житла для молодої сім’ї _________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

характеризується по роботі _________________________________

Керівник ___________________ (П.І.П.)

12. Автобіографія

Я, Семенюта Оксана Сергіївна, народилася 3 серпня 1985 р. в с.Погреби Васильківського району, Київської області.

З 1991 до 2002 р. навчалася в Погребівській середній загальноосвітній школі, де одержала атестат про повну середню освіту.

З січня 2003 р. по вересень 2005 р. працювала продавцем-консультантом ВАТ «Все для шиття».

З жовтня 2005 р. працюю старшим продавцем ЗАТ «Все для шиття».

У вересні 2007 р. вступила на економічний факультет академії муніципального управління за спеціальністю «Облік і аудит».

Родинний склад:

батько – Семенюта Сергій Андрійович, 1960 р.н., електрик «Київенерго»;

мати – Семенюта Валентина Володимирівна, 1964 р.н., домогосподарка.

Місце проживання: 01754. м.Київ, вул. Милославська, 23, кв. 106

10 жовтня 2008 р. Підпис

13. Резюме

Оксана Сергіївна Семенюта

Народилася 3 серпня 1985 р. в с. Погреби, Васильківського району, Київської області.

Незаміжня.

Домашня адреса: вул. Милославська 23, кв. 106, м. Київ, 01754

Навчання: 2007 – Академія муніципального управління м.Києва

Досвід роботи: січень 2003-вересень 2005 р. продавець-консультант ВАТ «Все для шиття»

жовтень 2007 р. – дотепер – старший продавець ЗАТ «Все для шиття»

Додаткові відомості: маю досвід роботи з ПК, умію працювати з MicrosoftWord, Excel.

Досконало володію німецькою мовою.

У разі потреби можу надати рекомендації.

Особисті якості: Характер спокійний, урівноважений, але свої погляди відстоюю активно та аргументовано, доброзичлива, комунікабельна, вмію аналізувати та логічно мислити. Шкідливих звичок не маю.

10.10.08 Підпис

14. Характеристика

ХАРАКТЕРИСТИКА

Логвиненка Василя Олексійовича,

начальника слідчого відділення

Козелецького РВ, майора міліції,

1954 року народження, освіта вища

Логвиненко В.О. працює на посаді начальника слідчого відділення з 2000 року. За час роботи на посаді виявив себе висококваліфікованим слідчим. Постійно й послідовно запроваджує у відділенні нові методи розкриття злочинів, тобто має особистий підхід до цього.

Щоб глибше й ґрунтовніше вивчити ситуацію в районі, Василь Олексійович поновив зустрічі працівників відділення з населенням. Під його постійним контролем перебуває процес правового виховання особового складу відділення, що ґрунтується на підвищенні особистої відповідальності кожного правоохоронця. Особливу увагу приділяє працівникам, які найчастіше контактують з громадянами та засобами масової інформації: дбає про їх загальну та мовленнєву культуру, розширення їхнього світогляду, комунікабельності.

В. О. Логвиненко дисциплінований, сумлінно ставиться до своїх обов'язків, здібний організатор. Він користується повагою у колег, населення.

В. О. Логвиненко як кваліфікований фахівець повністю відповідає посаді, яку він нині обіймає.

12.02.2004

Начальник Козелецького РВ

підполковник міліції підпис К.Бойчук

15. Доповідна записка

Деканові фізико-математичного

факультету доц. Турин М.І.

викладача фізико-математичного

факультету Чайковського Р.Р.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Про збільшення кількості годин

Мовна культура — один з найважливіших показників нашої духовної культури. Усне й писемне мовлення кожної людини свідчить про рівень її освіченості, інтелігентності. Щоб грамотно говорити й писати, потрібно передусім постійно вивчати рідну мову, вдосконалювати знання, набуті в середній школі. Писемне мовлення студентів 1 курсу хибує численними відхиленнями від орфографічних і пунктуаційних норм української мови. Заняття з практичного курсу допомагають повторити й удосконалити знання студентів з. орфографії та пунктуації української мови, виробити навички грамотного письма. Значна частина занять з української мови зорієнтована на вдосконалення зв'язного мовлення. На жаль, таких занять лише дві години на тиждень. Просимо деканат розглянути це питання й збільшити кількість тижневих годин на вивчення рідної мови.

10.07.03 р.Підпис

Список використаної літератури

1. Бибик С. Ділові документи та правові папери: Листи, протоколи, заяви, договори угоди/ Світлана Бибик, Галина Сюта,. — Х.: Фолио, 2005. — 491 с.

2. Блощинська В. Сучасне діловодство: Навчальний посібник/ Віолетта Блощинська,; М-во освіти і науки України, Інститут менеджменту та економіки "Галицька академія". — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 319 с.

3. Боровський В. Н. Діловодство в банківських установах: Навчальний посібник/ В. Н. Боровський, В. П. Прадун, Р. В. Друзін; Ред. В. Н. Боровський; М-во освіти і науки України, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 223 с.

4. Гавриленко С. Документирование в организации: В помощь секретарю-референту/ С.Д. Гавриленко,. — Минск: Амалфея, 2002. — 125 с.

5. Головач А. Зразки оформлення документів: Для підприємств і громадян/ Анатолій Степанович Головач,; А.С.Головач. — Донецьк: Сталкер, 1999. — 349 с.

6. Гончарова Н. Документаційне забезпечення менеджменту: Навчальний посібник/ Наталія Гончарова,; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 259 с.

7. Діденко А. Сучасне діловодство: Навч. посібн. для проф.-тех. закл. освіти/ Анатолій Діденко,. — 3-є вид.. — К.: Либідь, 2001. — 383 с.

8. Документы и делопроизводство: Справ. пособие/ [Т. В. Кузнецова и др.]. — М.: Экономика, 2001. — 270 с.