Грошовий ринок

- Гроші та кредит -

Arial

-A A A+

Вступ

Як відомо, ринок у найпростішому розумінні система економічних відносин з приводу купівлі-продажу товарів. Він представлю сукупність товарного та грошового обороту.

У функціональному розумінні сучасний ринок — поняття більш глибокі комплексне і представляє систему ринків, серед яких найважливіша роль належить грошовому (фінансовому) ринку.

Грошовий ринок — це сукупність усіх грошових ресурсів країни, що постійно переміщаються (розподіляються та перерозподіляються) під впливом попиту пропозиції з боку різних суб’єктів економіки.

Грошовий ринок складається з багатьох потоків, за якими грошові кошти переміщаються від власників заощаджень до позичальників та інвесторів.

Грошовий ринок має складний механізм функціонування. На нього застосовуються різноманітні інструменти та методи управління грошовими потоками.

За видами інструментів грошовий ринок складається з двох взаємопов’язаних і доповнюючих один одного, але окремо функціонуючих ринків:

• Ринок позикових капіталів.

• Ринок цінних паперів.

1. Сучасний стан грошового ринку в Україні

У багатьох економічно розвинених країнах поруч із поступовим відновленням економіки тривало погіршення показників зайнятості. Низький рівень використання економічних потужностей, помірна інфляція та стабільні інфляційні очікування виступали передумовами утримування центральними банками процентних ставок на низькому рівні.

Минулорічне суттєве %Dниження ділової активності у вітчизняній економіці позначилось на динаміці показників листопада 2009 року. Вперше за останні чотирнадцять місяців, за оцінками Національного банку України, відбулося зростання індексу виробництва базових галузей на 0.1% до відповідного місяця минулого року.

Значно уповільнилось падіння обсягів будівельних робіт (зниження на 32.9%) та валової продукції сільського господарства (зменшення становило 1.0%). Проте низький внутрішній попит стримувало швидке відновлення вітчизняної економіки.

Висновки

Ринок позикових капіталів. Охоплює відносини, що виникають з приводу акумуляції кредитними установами грошових коштів фізичних і юридичних осіб та їх надання у вигляді позик на умовах зворотності, строковості та платності. Отже об’єктом оперування є власне не гроші, а лише право на тимчасове користування грошовими коштами.

Ринок цінних паперів — охоплює як кредитні відносини, так і відносини співволодіння, які оформляються спеціальними документами (цінними паперами), що можуть продаватись, купуватись, погашатись.

Отже, грошовий ринок з притаманною йому системою фінансових посередників (банки, парабанки, фондові біржі) — це те середовище, в якому реалізуються відносини власності, формуються фінансові джерела економічного зростання, концентруються і розподіляються ресурси. Саме ринки цінних паперів і позикових капіталів забезпечують перерозподіл трудових, матеріальних ресурсів між різними галузями економіки, сприяють структурній перебудові суспільного виробництва.

Залежно від призначення та ліквідності фінансових активів, що обертаються на грошовому ринку, можна виділити два основних його сегменти: ринок грошей і ринок капіталів. На першому з них продаються і купуються грошові кошти у вигляді короткострокових позик та фінансових активів (боргові зобов’язання до 1 року), на другому — грошові кошти у вигляді середньо- і довгострокових кредитів та фінансових активів (боргові зобов’язання більше 1 року) та акції.

Список використаної літератури

1. Корецька В. О. Фінанси: Навчально-методичний посібник/ В. О. Корецька; М-во освіти і науки України, Кіровоградський державний педагогічний університет ім.В.Винниченка. — Кіровоград: КДПУ ім. В.Винниченка, 2006. — 141 с.

2. Кудряшов В. Фінанси: Навчальний посібник/ Василь Кудряшов,; М-во освіти і науки України, Український фінансово-економічний ін-т. — Херсон: ОЛДІ-плюс, 2006. — 356 с.

3. Опарін В. Фінанси: (Загальна теорія): Навч. посібник/ Валерій Опарін,; М-во освіти України; Київ. нац. економічний ун-т. — 2-е вид., доп. і перероб.. — К.: КНЕУ, 2002. — 238 с.

4. Основи економічної теорії: Навч. посібник/ Авт. кол.: В’ячеслав Алєксєєв, Ольга Андрусь, Марина Вербицька та ін.; За заг. ред. Петра Круша, Валентини Депутат, Світлани Тульчинської,. — К.: Каравела, 2007. — 447 с.

Тести

1. Який ринок не входить до структури грошового ринку:

А) Ринок позикових капіталів.

Б) Ринок цінних паперів.

В) Ринок трудових ресурсів

2. Фінансовими посередниками на грошовому ринку не є:

А) Страхові компанії

Б) Фінансові біржі

В) Банки

3. Сектор грошового ринку, на якому купуються і продаються середньострокові та довгострокові кошти (більше 1 року) – це:

А) Ринок грошей

Б) Ринок капіталу

В) Ринок фінансових посередників

4. Фінансовий ринок поділяють на грошовий ринок та ринок капіталів:

А) за терміном обігу фінансових активів;

Б) за умовами емісії фінансових активів;

В) по тому чи в грошовій формі виступають фінансові активи чи ні;

Г) за належністю фінансового інструменту до інструментів позики.

5. Грошовий ринок — це …

а) Система економічних відносин з приводу купівлі-продажу товарів

б) Сукупність товарного і грошового обороту

в) Система ринків комплексна і багатофункціональна

г) Сукупність грошових ресурсів країни, що розподіляються і перерозподіляються під впливом попиту і пропозиції

6. Канали непрямого фінансування — це…

а)по яких рухаються грошові кошти безпосередньо від власників до позичальників

б) по яких грошові кошти рухаються від власників заощаджень до позичальників через фінансових посередників

в) по яких передаються кошти позичальнику в обмін на право участі у власності на цю фірму

г) по яких передаються кошти для здійснення Інвестицій в обмін на зобов’язання їх повернення з відсотками в майбутньому

7. Структура грошового ринку за видами інструментів: …

а) Ринок грошей і ринок капіталів

б) Ринок позичкових капіталів і ринок цінних паперів

в) Міжбанківський ринок і відкритий ринок

8. Заощадження — це…

а) частина доходів домашніх господарств, що не використовуються для купівлі товарів і послуг, сплату податків та інших боргових зобов’язань

б) тимчасово вільні фонди фінансових ресурсів, що можуть залучатися до інвестування

в) фінансові ресурси, залучені на ощадні та депозитні, строкові рахунки банків

9. Капітальне фінансування – це:

а)передавання коштів позичальнику в обмін на право участі в його власності

б)передавання коштів безпосередньо від власників до позичальників

в)передача грошових коштів від власників заощаджень до позичальників через фінансових посередників

г)передавання коштів для здійснення інвестицій в обмін на зобов’язання їх повернення з відсотками в майбутньому

10. Залежно від призначення та ліквідності фінансових активів виділяють такі сегменти грошового ринку:…

а) ринок позичкових капіталів і ринок цінних паперів

б) міжбанківський і відкритий ринок

в )ринок грошей і ринок капіталів.