Механізм проведення та облік операцій по взаємних розрахунках між бюджетом

- Гроші та кредит -

Arial

-A A A+

Вступ

Зміни, що відбуваються в економіці України, охоплюють як сферу матеріального виробництва, так і галузі невиробничої сфери. Бюджетні установи вимагають особливої уваги та зважених кроків у їх реформуванні. Одним із головних завдань у цьому напрямі є побудова якісно нових фінансово-економічних відносин, а саме: визначення загального механізму їх дії і внутрішньої структури, суб'єктів зазначених відносин та принципів їх побудови, розробка методики визначення вартості послуг бюджетних установ та нормативу фінансування. Значну роль у вирішенні даних питань покликаний відіграти оновлений облік бюджетних установ як засіб формалізації та відображення зазначених відносин.

Мета написання роботи ознайомлення з фінансовою звітністю бюджетних установ для вирішення завдань бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

Відповідно до мети визначено коло завдань, а саме:

— вивчення теоретичних основ обліку бюджетних установ;

— ознайомлення із завданнями обліку за різними його напрямами;

— засвоєння методики реєстрації облікової інформації на різних стадіях та за різними напрямами обліку бюджетних установ;

— визначення проблемних питань обліку бюджетних установ і шляхів їх вирішення.

1. Облік операцій по взаємних розрахунках між бюджетом

Взаємні розрахунки — взаємозалік, спосіб здійснення розрахунків між підприємствами, організаціями, фірмами, кожна з яких повинна здійснити платежі іншій, оскільки має перед нею заборгованість. Суть способу полягає у взаємному погашенні боргів без перерахування коштів. Взаємозаліки боргів, у яких беруть участь кілька фірм, підприємств, спрощують ситуацію з розрахунками.

Взаємні розрахунки в частині міжбюджетних відносин виникають при зміні адміністративно-територіального розподілу, чинного законодавства, підпорядкованості бюджетних установ та організацій або в інших випадках, передбачених законодавством.

Розрахунки — це тема, яка дає бажаючим знати бухоблік стільки можливостей для усвідомлення логічної завершеності бухгалтерського методу відображення подій, як жодна інша. Оскільки метод цей тримається, як відомо, на рівновазі (balanse), то ніщо так не наближає до розуміння науки бухгалтерського обліку, як практика ведення записів взаємних розрахунків.

Відокремлений від обліку грошових коштів і обліку інших активів, облік розрахункових операцій виконує роль терезів, на яких зважуються матеріально-грошові відносини підприємства з іншими суб'єктами.

При передачі з одного місцевого бюджету планових та фактичних показників бюджетних установ, організацій та заходів до іншого бюджету, необхідно внести зміни до бухгалтерського обліку за плановими та фактичними показниками відповідного місцевого бюджету. При цьому зменшується річний обсяг планових та фактичних показників місцевого бюджету, який передає, і відповідно збільшується річний обсяг планових та фактичних показників місцевого бюджету, якому передають зазначені показники за відповідними кодами бюджетної класифікації, про що повідомляються органи Державного казначейства України, які здійснюють казначейське обслуговування зазначених місцевих бюджетів довідками, складеними за формою та у порядку, визначеними нормативно-правовими актами України та додатку 28.

Установи, видатки яких передано з одного бюджету до іншого, складають фінансову звітність на дату передачі. Ця бухгалтерська звітність надається органу Державного казначейства України, який обслуговував та/або буде обслуговувати установу, у терміни, визначені для подання звітності. Фінансовому органу, у підпорядкованість якого передано видатки бюджетних установ, організацій та заходи, і відповідному органу Державного казначейства України, який буде обслуговувати відповідного розпорядника коштів, також надаються:

  • затверджений кошторис;
  • помісячний розпис асигнувань загального фонду місцевого бюджету;
  • звіт про виконання кошторису на момент передачі бюджетних установ, організацій та заходів. У подальшому бухгалтерська звітність подається органу Державного казначейства України тільки за новою підпорядкованістю.

При передачі бюджетних установ, організацій та заходів одночасно проводиться закриття та відкриття відповідних рахунків цих установ та організацій у відповідних органах Державного казначейства України.

Органи Державного казначейства України щокварталу не пізніше останнього дня звітного періоду проводять з відповідними фінансовими органами звірку щодо відображення в обліку операцій за взаєморозрахунками.

Взаємні розрахунки між бюджетами повинні бути погашені до кінця бюджетного року.

Операції за взаємними розрахунками з державним бюджетом та між місцевими бюджетами здійснюються виключно у грошовій формі, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

Якщо у процесі здійснення взаєморозрахунків між бюджетами має місце порушення терміну проведення зазначених розрахунків та/або такі розрахунки залишились не погашеними до 1 листопада поточного бюджетного року, органи Державного казначейства забезпечують їх проведення шляхом застосування нормативу щоденних відрахувань коштів від доходів загального фонду відповідного місцевого бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів). Норматив відрахувань установлюється органами Державного казначейства, виходячи із суми непогашених взаємних розрахунків та планової суми надходжень на цей період до загального фонду місцевого бюджету, згідно з розписом відповідного бюджету.

2. Механізм проведення операції за взаємними розрахунками

Кожна операція із виконання бюджету відображається бухгалтерським проведенням. Органи Державного казначейства при складанні проведень застосовують такі типи операцій:

1) грошові операції — при відображенні сум проведених операцій через рахунки установ банків;

2) взаємозаліки — при відображенні сум надходження до державного бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) або суми касових видатків, проведених шляхом взаємозаліку;

3) векселі — при відображенні сум погашених векселів у рахунок сплати до бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) або касових видатків, проведених векселями;

4) взаємні розрахунки — при відображенні надходження по платежах та/або сум касових видатків, проведених за взаємними розрахунками між бюджетами;

5) централізовані — при відображенні централізованих проплат головним розпорядником коштів за підвідомчі установи витрат по оплаті природного газу, теплопостачання та електроенергії на видатки установи;

6) децентралізовані — при відображенні операцій органами Державного казначейства на територіальному рівні з подальшою передачею інформації про здійснені операції до Держказначейства.

У процесі виконання державного та місцевих бюджетів між бюджетами можуть виникати взаємні розрахунки в частині міжбюджетних відносин. Такі питання врегульовуються шляхом складання розпоряджень Державного казначейства, підготовлених на підставі актів Кабінету Міністрів, наказів Міністерства фінансів, розрахунків за міжбюджетними трансфертами тощо.

Взаємні розрахунки виникають при зміні адміністративно-територіального розподілу, внесенні змін до чинного законодавства, підпорядкованості бюджетних установ та організацій або в інших випадках, передбачених законодавством.

Взаємні розрахунки — це розрахунки, які виникають між бюджетами в процесі планування та виконання бюджетів.

Визначення суми, яку віднесено на взаєморозрахунки, та терміну її погашення проводиться фінансовим органом за результатами щоквартальної звітності, про що повідомляється відповідний фінансовий орган, з яким необхідно провести взаєморозрахунки, та орган державного казначейства у формі довідки.

При передачі з одного місцевого бюджету планових та фактичних показників бюджетних установ, організацій та заходів до іншого бюджету, необхідно внести зміни до бухгалтерського обліку за плановими та фактичними показниками відповідного місцевого бюджету. При цьому зменшується річний обсяг планових та фактичних показників місцевого бюджету, який передає, і, відповідно, збільшується річний обсяг планових та фактичних показників місцевого бюджету, якому передаються зазначені показники за відповідними кодами бюджетної класифікації, про що повідомляються органи державного казначейства, які здійснюють казначейське обслуговування зазначених місцевих бюджетів.

При передачі бюджетних установ, організацій та заходів з підпорядкування одного бюджету до іншого на взаєморозрахунки між бюджетами відноситься вся сума річних бюджетних асигнувань з урахуванням внесених змін. При цьому сума касових видатків, проведених до моменту передачі видатків бюджетних установ, організацій та заходів в інше підпорядкування, вноситься на взаєморозрахунки між бюджетами.

Установи, видатки яких переведено з одного бюджету до іншого, складають фінансову звітність на дату передачі. Ця звітність надається органу казначейства, який обслуговував або буде обслуговувати установу. Фінансовому органу, у підпорядкованість якого передано видатки бюджетних установ, організацій та заходів, і відповідному органу державного казначейства, який буде обслуговувати відповідного розпорядника коштів, також надаються:

  • затверджений кошторис;
  • помісячний розпис асигнувань загального фонду місцевого бюджету;
  • звіт про виконання кошторису на момент передачі бюджетних установ, організацій та заходів. У подальшому бухгалтерська звітність подається органу казначейства тільки за новою підпорядкованістю.

При передачі бюджетних установ, організацій та заходів одночасно проводиться закриття та відкриття відповідних рахунків цих установ та організацій у відповідних органах казначейства.

Органи державного казначейства щоквартально не пізніше останнього дня звітного періоду проводять з відповідними фінансовими органами звірку щодо відображення в обліку операцій за взаєморозрахунками.

Операції за взаємними розрахунками з державним бюджетом та між місцевими бюджетами здійснюються у грошовій формі, якщо інше не передбачено чинним законодавством. Взаємні розрахунки між державним і місцевими бюджетами повинні бути погашені до кінця бюджетного року.

Якщо у процесі здійснення взаєморозрахунків між бюджетами має місце порушення терміну проведення зазначених розрахунків або такі розрахунки залишились не погашеними до 1 листопада поточного бюджетного року, органи казначейства забезпечують їх проведення шляхом застосування нормативу щоденних відрахувань коштів від доходів загального фонду відповідного місцевого бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів). Норматив відрахувань установлюється органами державного казначейства, виходячи з суми непогашених взаємних розрахунків та планової суми надходжень на цей період до загального фонду місцевого бюджету, згідно з розписом відповідного бюджету.

Взаємні розрахунки в частині міжбюджетних відносин виникають при зміні адміністративно-територіального розподілу, чинного законодавства, підпорядкованості бюджетних установ та організацій або в інших випадках, передбачених законодавством.

Процедури здійснення операцій за взаємними розрахунками між бюджетами визначено пунктом 8.2 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 №205 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.11.2002 за №919/7207.

При передачі з одного місцевого бюджету планових та фактичних показників бюджетних установ, організацій та заходів до іншого бюджету, необхідно внести зміни до бухгалтерського обліку за плановими та фактичними показниками відповідного місцевого бюджету. При цьому зменшується річний обсяг планових та фактичних показників місцевого бюджету, який передає, і відповідно збільшується річний обсяг планових та фактичних показників місцевого бюджету, якому передають зазначені показники за відповідними кодами бюджетної класифікації, про що повідомляються органи Державного казначейства України, які здійснюють казначейське обслуговування зазначених місцевих бюджетів за довідками, складеними за формою та у порядку, визначеними нормативно-правовими актами України та додатком 28 до зазначеного Порядку. Отже, враховуючи вищевикладене, взаємні розрахунки можуть бути проведені за наявності рішень про їх здійснення обох бюджетів.

Відповідно до пунктів 8.2.7 та 8.2.9 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів взаємні розрахунки між бюджетами повинні бути погашені до кінця бюджетного року.

Крім того, необхідно зазначити, що відповідно до пункту 10.1.5 Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 №89 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 №716/9315, питання взаємних розрахунків врегульовуються шляхом складання розпоряджень Державного казначейства України, підготовлених на підставі актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України, розрахунків за міжбюджетними трансфертами тощо.

3. Стан взаємних розрахунків державного бюджету з місцевими бюджетами

До прийняття Бюджетного кодексу України внаслідок надання трансфертів місцевим бюджетам шляхом взаємозаліків та проведення вексельних розрахунків утворилася заборгованість за взаємними розрахунками, яка залишається непогашеною.

За даними Звіту про фінансовий стан (баланс) на 1 січня 2007 року, обліковується заборгованість місцевих бюджетів перед державним бюджетом у сумі 820,1 млн. грн. та державного бюджету перед місцевими бюджетами — 18,9 млн. грн., термін утворення якої більше п'яти років.

Крім того, за даними бухгалтерського обліку рахується залишок неповернутих короткотермінових позичок, які були надані з державного бюджету місцевим бюджетам в 1998-2004 роках на покриття тимчасових касових розривів у сумі 155,8 млн. гривень.

Залишається непогашеною заборгованість перед державним бюджетом з 1994 року, яка не обліковується на балансі Державного казначейства України.

З метою врегулювання взаємних розрахунків між бюджетами усіх рівнів за взаємними розрахунками і бюджетними позичками за 1994-1999 роки та на виконання ст. 50 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" Міністерством фінансів України у травні 2000 року був підготовлений та Кабінетом Міністрів України поданий на розгляд Верховної Ради України проект Закону України "Про реструктуризацію сум заборгованостей між бюджетами усіх рівнів за взаємними розрахунками і бюджетними позичками за 1994-1999 роки".

Законопроект передбачав реструктуризувати суму заборгованості строком на сім років, обсяги якої становили 2000 млн. грн. (місцевих бюджетів перед державним бюджетом) та 23 млн. грн. (державного бюджету місцевим бюджетам), проте Верховною Радою України він був відхилений.

Альтернативно був представлений законопроект "Про врегулювання відносин між державним бюджетом та місцевими бюджетами, що виникли у період з 1994 по 2000 рік", який був прийнятий за основу (постанова Верховної Ради України від 04.10.2001 № 2748-ІІІ). В представленому законопроекті передбачалося списання заборгованості, що виникла у період з 1994 по 2000 рік.

Остаточне рішення щодо погашення чи реструктуризації заборгованості за взаємними розрахунками на сьогодні не прийнято.

Міністерство фінансів України та Державне казначейство України не забезпечили врегулювання питання щодо погашення заборгованості за взаємними розрахунками між державним та місцевими бюджетами, яка утворилася в минулі роки перед Державним бюджетом України в результаті проведення вексельних і протокольних заліків (на 01.07.2004 заборгованість становить 976 млн. грн.) та обліковується на балансі Державного казначейства України ще з 1998 року.

Додаток. Структура фінансового органу України – Пенсійного Фонду України

Висновки

До бюджетних належать організації, основна діяльність яких повністю або частково фінансується за рахунок коштів бюджету на підставі кошторису доходів і видатків. Належність організацій до бюджетних визначається їхнім статутом, установчими документами, відповідними фінансовими органами. Це школи, дитячі садки, вищі та середні спеціальні навчальні заклади, науково-дослідні установи, установи охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізкультури, культури і мистецтва, оборони, державної влади та управління, юридичних установ і багато інших.

Особливості бухгалтерського обліку в установах невиробничої сфери визначаються законодавством про бюджетний устрій і бюджетний процес в Україні, інструкціями з бухгалтерського обліку в установах і організаціях, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, іншими нормативними документами Міністерства фінансів України (МФУ) та Державного казначейства України (ДКУ).

Список використаної літератури

1. Атамас П. Основи обліку в бюджетних організаціях: учбовий посібник/ Петро Атамас,; М-во освіти і науки України , Дніпропетровський ун-т економіки і права. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 283 с.

2. Атамас П. Управлінський облік: Навчальний посібник/ Петро Атамас,; Дніпропетровський ун-т економіки та права. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 439 с.

3. Белов А. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: монографія/ Анатолий Белов,. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 174 с.

4. Голов С. Управлінський облік: Підручник/ Сергій Голов,. — 3-тє вид.. — К.: Лібра, 2006. — 703 с.

5. Гуцайлюк Л. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: первинні документи та облікові реєстри: Навчальний посібник/ Лідія Гуцайлюк, Валерія Сопко, Юрій Іванечко; М-во освіти і науки України, Ун-т економіки та права "Крок". — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 157 с.

6. Джога Р. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник/ Роман Джога, Світлана Свірко, Людмила Сінельник,; Ред. Роман Джога,; М-во освіти і науки України, КНЕУ. — К.: КНЕУ, 2003. — 483 с.

7. Корецький М. Х. Управлінський облік: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів/ М. Х. Корецький, Н. В. Дацій, Л. В. Пельтек; Мін-во освіти і науки України, Дніпропетровський держ. аграрний ун-т, Гуманітарний ун-т " Запорізький інститут державного та муніципального управління ". — К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 294 с.

8. Матвеева В. Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение: монографія/ В. Матвеева. — 2-е изд., перераб. и доп.. — Х.: Фактор, 2002. — 666 с.

9. Назарова К. Аналіз діяльності бюджетних установ: навчальний посібник / Каріна Назарова, Тетяна Кумченко,; Ред. Г. О. Кравченко ; Київський нац. торговельно-економічний ун-т. — К. : Б. в., 2006. – 208 с.

9. Облік у бюджетних установах: Навчальний посібник/ Валентина Крива, Тетяна Корнієнко, Тетяна Сторожук.; За ред. О. А. Заїнчковського, Т. М. Сторожук; Держ. податкова адміністрація України, Академія ДПС України. — К.: Ірпінь, 2002. — 535 с.

10. Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах, державне замовлення та державні закупівлі: Інтегрований комплекс: Вадим Александров, Олександр Ворона, Петро Германчук, Олександр Назарчук та ін.. — К.: АВТ, 2004. — 592 с.

11. Свірко С. Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/ Світлана Володимирівна Свірко,; М-во освіти України; Київський нац. економічний ун-т. — К., 2000. — 185 с.

12. Ткаченко І. Звітність бюджетних організацій: Навчальний посібник/ Іван Терентійович Ткаченко,; Іван Ткаченко; М-во освіти України, Київ. нац. економічний ун-т. — К.: КНЕУ, 2000. — 216 с.