Методика обліку розрахунків з замовниками

- Бухгалтерський облік -

Arial

-A A A+

Вступ

1. Особливості обліку розрахунків з замовником

2. Методика обліку розрахунків з замовником

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Дохід будівельної організації при виконанні будівельних робіт включає:

— ціну будівельного контракту;

— суму відхилень від ціни за будівельним контрактом;

— суму претензій, яку підрядник може вимагати від замовника;

— суму заохочувальних виплат на користь підрядника понад ціну контракту.

За договором підряду підрядник зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу на завдання замовника з його або своїх матеріалів. Замовник, у свою чергу, зобов'язується прийняти і сплатити виконану роботу.

Згідно з наказом в підрядному (будівельному) контракті вказуються ціна, строки виконання робіт, умови розрахунків, порядок контролю за якістю робіт, матеріально-технічне забезпечення, порядок здавання та приймання робіт, гарантійні строки експлуатації об'єкта, страхування ризиків, розв'язання суперечностей тощо.

Оплата робіт замовником може здійснюватись за етапи робіт, за окремі комплекси та види робіт, окремі конструктивні елементи.

Можуть здійснюватись авансові платежі, оплата будівельних матеріалів. Ці платежі можуть становити до 95 % договірної ціни.

Здача будівельних об'єктів оформляється актом, підписання якого визначає момент передачі об'єкта у власність замовника.

В акті мають бути обумовлені всі претензії і строки їх задоволення.

1. Особливості обліку розрахунків з замовником

Розрахунки за виконані роботи, порядок здійснення яких визначає договір (контракт), можуть бути проведені повністю за виконані роботи за контрактом (угодою) або частково, шляхом проміжних платежів (за етапи, комплекси, окремі види робіт і послуг, конструктивні елементи).

Крім того, замовник може переказати підрядникові передбачені угодою аванси — грошові кошти або інші активи, отримані підрядником у рахунок оплати робіт, що виконуватимуться за будівельним контрактом. Підрядник може пред’являти замовникові для оплати проміжні рахунки за виконані роботи за будівельним контрактом.

Передання готових об’єктів будівництва замовникові оформляють залежно від встановленої між сторонами форми розра-хунків: актом приймання виконаних робіт по завершеному будівництвом об’єкту (ф. № КБ-2) або довідкою про вартість виконаних робіт та витрат за технологічними етапами й комплексними роботами (типова форма № 3).

Оплату робіт здійснюють на підставі підписаних замовником довідок про вартість виконаних підрядних робіт і витрат за формою № КБ-3 (зразок 1) або актів приймання виконаних підрядних робіт за формою № КБ-2в (зразок 2), у яких зазначають вартість завершених технологічних етапів і комплексів робіт. У тих випадках, коли об’єкти будуються «під ключ», розрахунки із замовниками здійснюють лише за остаточно завершені й здані замовникові об’єкти в розмірі їх повної вартості.

Роботи, виконані за договором субпідряду, приймає генпідрядник у присутності представника замовника на підставі складеної субпідрядником довідки за формою № КБ-3.

Залежно від визнання сум витрат і прибутку від будівельних робіт у розрахунках за виконані роботи застосовують два види заборгованості між підрядником і замовником:

1) валова заборгованість замовників за роботи за будівельним контрактом — сума перевищення витрат підрядника і визнаного ним прибутку (за вирахуванням визнаних збитків) над сумою проміжних рахунків (без непрямих податків) на дату балансу від початку виконання будівельного контракту. Відображається підрядником у складі незавершеного виробництва;

2) валова заборгованість замовникам за роботи за будівельним контрактом — сума перевищення проміжних рахунків (без непрямих податків) над витратами підрядника і визнаним ним прибутком (за вирахуванням визнаних збитків) на дату балансу від початку виконання будівельного контракту.Відображається підрядником у складі інших поточних зобов’язань.

Розрахунки підрядника із забудовником (субпідрядника із генпідрядником) здійснюють за переданими для оплати рахунками за виконані роботи. Для накопичення даних про виконані роботи, переданих для оплати рахунків, і залишок незавершеного виробництва, про валову заборгованість забудовників (замовників) або забудовникам (замовникам) до рахунка 23 «Виробництво» відкривають субрахунки 238 «Незавершені будівельні контракти» і 239 «Проміжні рахунки». Сума проміжних рахунків відображається одночасно за дебетом субрахунка 238 і кредитом субрахунка 239. Записи на цих субрахунках здійснюють на суму рахунка до оплати (без непрямих податків) за виконані будівельні роботи (проміжний рахунок оплати) у тому періоді, в якому цей рахунок передано для оплати й відображено в обліку записом: дебет рахунка 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» і кредит рахунка 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг».

Після завершення будівельного контракту сальдо на зазначених субрахунках списують зворотною кореспонденцією рахунків:

Дебет рахунка 239 Кредит рахунка 238

2. Методика обліку розрахунків з замовником

Для забезпечення оплати підприємством-покупцем бажаних цінностей на його адресу від постачальника виставляється "Рахунок-фактура", в якому вказується кількість, ціна і загальна сума (з урахуванням ПДВ) щодо їх оплати. В свою чергу перерахування коштів на розрахунковий рахунок постачальника здійснюється за допомогою документа "Платіжне доручення". Підтвердженням здійснення оплати постачальнику є виписка банку по розрахунковому рахунку підприємства.

Для отримання у постачальника придбаних цінностей самовивозом, представнику підприємства-покупця повинна бути видана "Довіреність на одержання цінностей".

Видача покупцю із складу постачальника товарно-матеріальних цінностей здійснюється на підставі документа "Товарно-транспортна накладна".

Вантажі, які надходять на підприємство від постачальників, реєструють у "Журнал обліку вантажів, що надійшли".

Записи у картки складського обліку цінностей, що надійшли, здійснюються на підставі доданих до них товарно-транспортних накладних або "Прибуткового ордера", який оформляється комірником по факту їх надходження.

Узагальнення інформації щодо розрахунків із постачальниками та підрядниками знаходить своє відображення при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері №3, а при спрощеній формі обліку — у відомості В-7.

На рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" ведеться узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й послуги, крім заборгованості, яка забезпечена векселем.

Рахунок 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" має такі субрахунки:

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями";

362"Розрахунки з іноземними покупцями".

За дебетом рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання бартерних контрактів), яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обов'язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів та включені у вартість реалізації, за кредитом — сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, у касу, та інші види розрахунків. Сальдо рахунку відображає заборгованість покупців та замовників за одержані продукцію (роботи, послуги).

На субрахунку 362 "Розрахунки з іноземними покупцями" аналітичний облік ведеться в гривнях та валюті, обумовленій договором.

Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем та замовником за кожним пред'явленим до сплати рахунком.

Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по обліку розрахунків з покупцями та замовниками представлено у табл. 1.

Таблиця 1. Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку розрахунків з покупцями та замовниками

№ п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Нараховано заборгованість покупцям за відвантажену їм готову продукцію, виконані роботи або надані послуги за цінами реалізації

36'Розрахунки з покупцями та замовниками"

70"Доходи від реалізації"

2.

Відображено надходження грошей від покупців та замовників за реалізовані товари, роботи та послуги

30"Каса"

розрахунків

банках"

36"Розрахунки з покупцями та замовниками"

3.

Отримано від покупців векселі в рахунок оплати за реалізовані товари, роботи і послуги

162" Довгострокові векселі одержані" 34"Короткострокові векселі одержані"

36"Розрахунки з цокупцями та замовниками"

4.

Отримано від покупця в рахунок оплати цінні папери (облігації, казначейські зобов'язання), придбані ним на фінансовому ринку

14"Довгострокові фінансові . інвестиції" 35"Поточні фінансові інвестиції"

36"Розрахунки з покупцями та замовниками"

5.

Відображено проведення взаємозаліку між покупцем і продавцем

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

36'Тозрахунки з покупцями та замовниками"

6.

Погашено заборгованість покупця за реалізовані йому товари, роботи і послуги за рахунок раніше одержаного від нього авансу

681 "Розрахунки за

авансами

одержаними"

36"Розрахунки з покупцями та замовниками"

Розрахунки наукових установ із замовниками за виконані НДР здійснюються відповідно до інструкції НБУ «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України» від 2.08.96 № 204.

Після підписання договору замовник перераховує науковій установі аванс у межах 25% вартості роботи з подальшим урахуванням цього авансу при оплаті виконаних робіт за ступенем їх готовності і при кінцевих розрахунках за договором. По роботах, термін виконання яких більше одного року, сума авансу перераховується щорічно виходячи з обсягу робіт кожного року.

Перерахування авансу виконавцю робіт здійснюється платіжними дорученнями замовника.

Перше утримання авансу здійснюється при першій оплаті рахунка виконавця після того, як НДР буде виконано на 50%.

Здача виконаних НДР замовнику проводиться в міру готовності етапів цих робіт, передбачених календарним планом, і оформляється актом прийняття-здачі, який складається і затверджується представниками замовника і виконавця.

На підставі акта прийняття-здачі робіт і рахунка виконавця замовник здійснює перерахування вартості робіт.

Розрахунки із замовниками за НДР, які виконуються за господарськими договорами, обліковуються на активному субрахунку № 634 «Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті» і пасивному субрахунку № 351 «Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи».

Аналітичний облік розрахунків із замовниками ведеться на картках за кожним договором окремо.

Надходження на спеціальний реєстраційний рахунок для обліку спеціальних коштів наукової установи авансів і проміжних платежів замовників відображається записом:

Дебет рахунка № 323 «Спеціальний реєстраційний рахунок для обліку спеціальних коштів»;

Кредит рахунка № 351 «Розрахунки із замовником з авансів на науково-дослідні роботи».

На суму пред’явленого замовнику рахунка за повністю закінчену роботу (тему) в журналі-ордері № 8 складається запис:

Дебет рахунка № 634 «Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті»;

Кредит рахунка № 723 «Реалізація науково-дослідних робіт за договорами».

Оплата замовником закінчених НДР проводиться за договірною вартістю за вирахуванням раніше перерахованих авансів і проміжних платежів.

Надходження платежів замовника в кінцевий розрахунок на спеціальний реєстраційний рахунок виконавця відображається за дебетом рахунка № 323 «Спеціальний реєстраційний рахунок для обліку спеціальних коштів» і кредитом рахунка № 634 «Рахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті», а на суму утриманих авансів і платежів проводиться запис:

Дебет рахунка № 351 «Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи»;

Кредит рахунка № 634 «Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті».

У кінці року витрати за закінченими і зданими замовнику роботами списуються з кредиту рахунка № 823 «Витрати на науково-дослідні роботи за договорами» в дебет рахунка № 723 «Реалізація науково-дослідних робіт за договорами».

Після списання фактичних витрат і здійснення розрахунків з замовниками за даними рахунка № 723 визначається фінансовий результат від реалізації виконаних робіт шляхом зіставлення сум, виручених від реалізації НДР (кредит рахунка № 723), і фактичних витрат на її виконання (дебет рахунка № 723). Прибуток, отриманий від реалізації НДР, відображається за дебетом рахунка № 723 «Реалізація науково-дослідних робіт за договорами» і кредитом рахунка № 432 «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом».

Якщо в процесі виконання робіт за темою встановлено перевищення фактичних витрат над договірною вартістю, передбаченою договором, проводиться аналіз причин, які викликали відхилення. Якщо вказане перевищення виникло з причин, які не залежать від виконавця, договірна вартість робіт за темою перевіряється ще разом із представниками замовника і за його згоди може бути переглянута при кінцевому прийнятті роботи.

Збитки, допущені з вини наукової установи, покриваються за рахунок результатів виконання кошторису за спеціальним фондом і відображаються так:

Дебет рахунка № 432 «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом»;

Кредит рахунка № 723 «Реалізація науково-дослідних робіт за договорами».

На роботи, які виконуються для наукової установи сторонніми організаціями — виконавцями (контрагентами) окремих науково-дослідних тем, поширюється порядок розрахунків (включаючи видачу авансу), визначений основним договором із замовником. У разі значної питомої ваги у вартості теми робіт, виконуваних сторонніми організаціями, коли кінцевий розрахунок за виконані ними роботи не може бути здійснений науковою установою за рахунок авансу основного замовника, щоб уникнути розрахунків з співвиконавцями за рахунок коштів загального фонду, необхідно передбачити в умовах договору порядок розрахунків за етапами готовності. При цьому вартість робіт, виконаних співвиконавцями, включається у витрати того етапу, за яким проводиться розрахунок з основним замовником.

Контроль за дотриманням термінів виконання робіт за договором із співвиконавцями здійснюється науковим підрозділом, який веде дану тему, а видача і погашення авансів, а також розрахунки за договором контролюються планово-економічним відділом наукової установи.

Облік розрахунків наукової установи з організаціями-співвиконавцями ведеться на рахунку № 635 «Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за господарськими договорами».

За дебетом цього рахунка відображаються суми перерахованих авансів і проміжних платежів за роботи, виконані співвиконавцями. В кредит рахунка № 635 відноситься вартість робіт, виконаних і зданих співвиконавцями науковій установі відповідно до укладеного договору. Синтетичний та аналітичний облік за рахунком № 635 ведеться в журналі-ордері № 15.

Висновки

Аналітичний облік по рахунку 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" ведеться по кожному пред'явленому покупцям (замовникам) рахунка, а при розрахунках плановими платежами — по кожнім покупці і замовнику. При цьому побудова аналітичного обліку повинне забезпечувати можливість одержання необхідних даних по: покупцях і замовникам по розрахункових документах, термін оплати яких не наступив; покупцям і замовникам по не оплаченим у термін розрахунковим документам; авансам отриманим; векселям, термін надходження коштів по який не наступив; векселям, дисконтированим (врахованим) у банках; векселям, по яких кошти не надійшли в термін.

У цілому можна сказати, що рахунок 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" як би дзеркально відбиває в продавця факти господарського життя, регістрируємі покупцем по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».

Як тільки цей рахунок дебетується, тобто власність на відвантажені товари переходить до покупця, так відразу ж у підприємства виникає дебіторська заборгованість і саме тому рахунок листується з рахунками 90.1 "Виторг" і/чи 91.1 "Інші доходи". Якщо роботи виконувалися за договором довгострокового характеру, то може кредитуватися рахунок 46 "Виконані етапи по незавершених роботах".

По усталених звичаях покупець міг внести гроші вперед, тобто могло мати чи місце одержання чи авансу зарахування передоплати. У цьому випадку по рахунку 62 виникає кредиторська заборгованість.

Усе сказане вимагає відповіді на кілька питань:

· для чого потрібний рахунок 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками";

· як відбивається оплата векселями;

· як відбиваються отримані аванси.

Для чого потрібний рахунок 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

Насамперед, рахунок 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" необхідний для відображення заборгованості покупців за реалізовані цінності (роботи, послуги).

Сучасні П(С)БО вимагають відображення всіх операцій, зв'язаних з реалізацією, у момент їхньої відпустки, що випливає з допущення тимчасової визначеності факту господарської діяльності, тобто "..незалежно від фактичного часу чи надходження виплати коштів" .

Однак ми відзначимо й інші можливості. Основний варіант припускає відразу ж після відвантаження чи цінностей надання послуг складання наступної запису:

Дебет 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

Кредит 701 "Доход від реалізації готової продукції".

У тих випадках, коли моментом реалізації визнається, відповідно до умов договору закупівлі-продажу і/чи обраній обліковій політиці, оплата цінностей, таких парадоксів не виникає. Зобов'язання покупців і замовників у бухгалтерському обліку повинні бути відбиті в момент їхнього виникнення. У силу того, що зобов'язання покупця виникають у момент виконання продавцем зобов'язань по передачі товару, можливі два варіанти відображення в бухгалтерському обліку дебіторської заборгованості покупця, що визначаються умовами договору про перехід права власності на матеріальні цінності.

Список використаної літератури

1. Бутинець Ф. Бухгалтерський облік: Облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність: Навчальний посыбник/ Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Малюга,; М-во освіти і науки України; Житомир. інж.-технол. ін-т. — 3-тє вид., перероб. і доп.. — Житомир: ПП "Рута", 2001. — 510 с.

2. Загородній А. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Навч. посіб./ Анатолій Загородній, Ганна Партин,. — 2-е вид., перероб. і доп.. — К.: Знання, 2003. — 327 с.

3. Косміна Р. Бухгалтерський облік: Навч. посіб./ Римма Косміна,. — К.: Вища шк., 2003. – 173 с.

4. Кундря-Висоцька О. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник/ Оксана Кундря-Висоцька,; М-во освіти і науки України, НБУ, ЛБУ. — К.: Алерта, 2004. — 303 с.

5. Лишиленко О. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник/ О.В. Лишиленко,. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 631 с.

6. Стельмащук А. М. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів/ А. М. Стельмащук, П. С. Смоленюк; Мін-во освіти і науки України, Хмельницький економічний ун-т. — К.: Центр навчальної літератури, 2007. — 527 с.

7. Чебанова Н. Бухгалтерський облік: Посібник/ Наталія Чебанова, Юрій Василенко. — К.: Академія, 2002. — 671 с.