Облік інших необоротних активів

- Бухгалтерський облік -

Arial

-A A A+

Вступ.

1. Поняття та класифікація інших необоротних матеріальних активів.

2. Синтетичний облік інших необоротних матеріальних активів.

3. Облік необоротних малоцінних та швидкозношуваних предметів.

4. Особливості обліку інших необоротних матеріальних активів.

Висновки.

Список використаної літератури.

Вступ

Облік необоротних активів та малоцінних й швидкозношуваних предметів – це важливі питання в бухгалтерському обліку. Вивчення цих питань дає змогу краще прослідкувати господарські процеси, які відбуваються на підприємствах.

Відповідно до Плану рахунків облік малоцінних і швидкозношуваних предметів зі строком корисного використання більше одного року ведеться у складі необоротних активів на рахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи», їх вартість погашається шляхом нарахування зносу за встановленою підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного строку корисного використання таких предметів.

Ні про що інше з цього, питання у нормативних документах не зазначається. Отже, підприємствам надано ш вільний вибір не тільки у визначенні норм зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів, але і щодо Щ віднесення зазначених предметів до необоротних чи оборотних активів.

У практиці обліку підприємств найбільш поширеним є метод рівномірного нарахування зносу по малоцінних необоротних матеріальних активах, виходячи з корисного строку їх використання. Для зручності знос нараховують не по кожному об'єкту, а по групі однорідних за призначенням і строком служби предметів.

1. Поняття та класифікація інших необоротних матеріальних активів

Матеріальні активи, які призначені для використання в процесі діяльності, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року або операційного циклу, відносяться до інших необоротних матеріальних активів.

Дані фінансового обліку інших необоротних матеріальних активів забезпечують користувачів інформацією про наявність та рух активів, про їх первісну вартість і суму нарахованого зносу, що надає можливість здійснювати аналіз руху, технічного стану, забезпеченості та використання інших необоротних матеріальних активів з метою визначення напрямів їх ефективного використання.

2. Синтетичний облік інших необоротних матеріальних активів

Розподіл між об'єктами основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів здійснюється підприємством, виходячи з особливостей їх використання та вартості.

Облік малоцінних необоротних матеріальних активів ведеться на рахунку 11 "Малоцінні необоротні матеріальні активи".

За дебетом рахунка 11 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" обліковується надходження придбаних, створених, безоплатно отриманих активів на підприємство, сума витрат, пов'язаних з поліпшенням (модернізацією, реконструкцією) об'єктів, сума їх дооцінки. За кредитом рахунку відображають вибуття інших необоротних матеріальних активів внаслідок продажу, безоплатної передачі, втрати корисності, та сума їх уцінки.

Рахунок 11 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" має такі субрахунки:

111 "Бібліотечні фонди";

112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи";

113 "Тимчасові (нетитульні споруди)";

114 "Природні ресурси";

115 "Інвентарна тара";

116 "Предмети прокату";

117 "Інші необоротні матеріальні активи".

У своїй обліковій політиці підприємство визначає, які з об'єктів відносяться на субрахунок 112, а які — на відповідні субрахунки рахунка 10 "Основні засоби". Як правило, таким критерієм є вартість об'єктів. Тому в обліковій політиці визначається гранична вартість об'єктів, які можна віднести на субрахунки 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" та 117 "Інші необоротні матеріальні активи", наприклад 500 грн. або 1000 грн. Така гранична вартість може бути визначена в мінімальних заробітних платах.

Це має важливе значення, оскільки для малоцінних необоротних матеріальних активів (як і для бібліотечних фондів) П(С)БО 7 "Основні засоби" передбачається використання (як у бухгалтерському обліку, так і для цілей оподаткування) додаткових методів амортизації:

— амортизація нараховується в розмірі 50% вартості, що амортизується у місяці передачі об'єкта в експлуатацію. Решта 50% — у місяці завершення періоду експлуатації;

— амортизація нараховується у розмірі 100% вартості, що амортизується у місяці передачі об'єкта в експлуатацію.

В обох випадках об’єкти відображаються на рахунках бухгалтерського обліку до дати завершення експлуатації.

Для цілей оподаткування гранична вартість об'єктів, що відносяться до довготермінових малоцінних матеріальних активів складає до 1000 грн.

3. Облік необоротних малоцінних та швидкозношуваних предметів

На субрахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" відображається вартість предметів, строк корисного використання яких більше одного року, зокрема спеціальні інструменти і спеціальні пристосування, вартість яких погашається нарахуванням зносу за встановленою підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного способу використання таких об'єктів.

Оцінка малоцінних необоротних матеріальних активів здійснюється аналогічно, як і основних засобів. Термін корисного використання окремих об'єктів визначається підприємством самостійно.

Амортизація може нараховуватись за одним із наведених методів, передбачених П(С)БО 7 "Основні засоби":

— прямолінійний;

— зменшення залишкової вартості;

— прискореного зменшення залишкової вартості (подвійного залишку, що зменшується);

— кумулятивний;

— виробничий.

Підприємство може при використанні малоцінних необоротних матеріальних активів нараховувати амортизацію таким чином:

— 50% вартості об'єкта у першому місяці його використання, наступні 50% — у місяці завершення експлуатації;

— 100% вартості об'єкта у першому місяці експлуатації.

При надходженні малоцінних необоротних матеріальних активів складаються такі облікові записи (таблиця 1):

4. Особливості обліку інших необоротних матеріальних активів

Облік бібліотечних фондів

До бібліотечних фондів підприємства відноситься технічна, економічна та художня література, яка використовується для задоволення виробничих та соціально-культурних потреб працівників. Облік надходження літератури здійснюється аналогічно, як і облік основних засобів. Об'єктом аналітичного обліку бібліотечних фондів є кожна окрема книга чи комплект (річний, піврічний) періодичних видань. Облік бібліотечних фондів може бути організований у інвентарній книзі (форма 03-11). Амортизація бібліотечних фондів може здійснюватися за методами, передбаченими П(С)БО 7, або 50% амортизації нараховується у місяць передачі об'єкта у використання і 50% — при списанні з балансу. Можливим є 100% списання на витрати вартості об'єкта при передачі його в експлуатацію. При цьому до закінчення термінів корисного використання об'єктів ведеться їх аналітичний облік.

Облік природних ресурсів. До природних ресурсів відносяться корисні копалини (вугілля, залізна руда, родовища нафти, газу тощо, будівельний ліс). Природні ресурси приймаються до обліку за ціною придбання. їх особливістю є те, що їх запаси обмежені і швидко не відновлюються. Тому процес розробки природних ресурсів, при якому вони стають матеріальними запасами, ще називають виснаженням. Природні ресурси приймаються до обліку за фактичною собівартістю придбання, яка визначається аналогічно, як і для основних засобів. Протягом періодів експлуатації природних ресурсів їх первісна вартість розподіляється між періодами , в котрих їх використання сприяло отриманню доходів. Норма визначення одиниці ресурсу визначається за формулою:, де

ПВ — первісна вартість;

ЛВ — ліквідаційна вартість;

POP — розрахунковий обсяг ресурсу.

Розмір вичерпання ресурсу у звітному періоді:

СВР = НВ од. х кількість добутих одиниць. Надходження природних ресурсів відображається в обліку:

Дебет 114 "Природні ресурси";

Кредит 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками".

Видобування природних ресурсів: Дебет 23 "Виробництво"; Кредит 66 "Розрахунки з оплати праці"; Кредит 65 "Розрахунки за страхуванням". Оприбуткування добутих природних ресурсів на склад: Дебет 26 "Готова продукція"; Кредит 114 "Природні ресурси". Облік виснаження природних ресурсів може вестися з використанням рахунку 132 "Знос інших необоротних активів". Облік амортизації інших необоротних матеріальних активів:

На суму нарахованого зносу по переданих в експлуатацію малоцінних необоротних матеріальних активах у бухгалтерському обліку роблять запис по кредиту рахунка

132 «Знос інших необоротних матеріальних активів» у кореспонденції з дебетом рахунків:

23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати» (на суму нарахованого зносу по малоцінних активах, що використовуються у виробництві);

92 «Адміністративні витрати» (на суму нарахованого зносу по малоцінних активах загальногосподарського призначення) та ін.

Вартість малоцінних необоротних матеріальних активів, що прийшли до непридатності, списується з кредиту рахунка 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» в кореспонденції з дебетом рахунків:

976 «Списання необоротних активів» (у сумі залишкової вартості);

132 «Знос інших необоротних матеріальних активів» (на суму нарахованого зносу).

Металолом та інші цінні відходи, одержані від списання малоцінних необоротних матеріальних активів, прибуткуються в доходи підприємства за ціною можливого використання або реалізації записом:

Д-т рах. 209 «Інші матеріали»

К-т рах. 746 «Інші доходи від звичайної діяльності».

Висновки

Під іншими необоротними матеріальними активами розуміють матеріальні активи, призначені для використання протягом періоду більше одного року (або операційного циклу, якщо він більше одного року) і які не входять до складу основних засобів. Термін використання інших необоротних активів встановлюється підприємством і зазначається в Наказі про облікову політику.

Інші необоротні матеріальні активи — усі інші необоротні активи, що мають матеріальну форму й не ввійшли до переліку основних засобів.

Для необоротних активів у матеріальній формі, що не ввійшли до рахунку 10 і за якими застосовується спрощений, груповий або інший специфічний порядок обліку, у Плані рахунків ( z0890-99 ) призначений рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи", що поділяється на субрахунки:

111 "Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок";

112 "Бібліотечні фонди";

113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи";

114 "Білизна, постільні речі, одяг та взуття";

115 "Тимчасові нетитульні споруди";

116 "Природні ресурси";

117 "Інвентарна тара";

118 "Матеріали довготривалого використання для наукових

цілей";

119 "Необоротні матеріальні активи спеціального призначення".

Рахунок 18 "Інші необоротні активи" призначений для обліку наявності та руху необоротних активів, які не знайшли відображення на інших рахунках обліку необоротних активів.

До рахунку 18 "Інші необоротні активи" можуть відкриватися субрахунки, на яких облік наявності та руху інших необоротних активів ведеться за видами активів.

Процес документального оформлення операцій з необоротними активами ідентичний оформлення операцій з основними засобами і малоцінними та швидкозношуваними предметами.

Об'єкти, які формують бібліотечний фонд підприємства, обліковуються на субрахунку 111 "Бібліотечні фонди". Бібліотечні фонди складають книги, журнали, підшивки газет, які знаходяться в технічній бібліотеці підприємства та в технічному архіві.

Підприємство зобов'язане вести сумарний та індивідуальний облік книг, що надходять до бібліотечного фонду та вибувають з нього, у встановлених одиницях обліку.

Список використаної літератури

1. Бутинець Ф. Бухгалтерський облік: Облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність: Навчальний посыбник/ Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Малюга,; М-во освіти і науки України; Житомир. інж.-технол. ін-т. — 3-тє вид., перероб. і доп.. — Житомир: ПП "Рута", 2001. — 510 с.

2. Загородній А. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Навч. посіб./ Анатолій Загородній, Ганна Партин,. — 2-е вид., перероб. і доп.. — К.: Знання, 2003. — 327 с.

3. Косміна Р. Бухгалтерський облік: Навч. посіб./ Римма Косміна,. — К.: Вища шк., 2003. – 173 с.

4. Кундря-Висоцька О. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник/ Оксана Кундря-Висоцька,; М-во освіти і науки України, НБУ, ЛБУ. — К.: Алерта, 2004. — 303 с.

5. Лишиленко О. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник/ О.В. Лишиленко,. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 631 с.

6. Стельмащук А. М. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів/ А. М. Стельмащук, П. С. Смоленюк; Мін-во освіти і науки України, Хмельницький економічний ун-т. — К.: Центр навчальної літератури, 2007. — 527 с.

7. Чебанова Н. Бухгалтерський облік: Посібник/ Наталія Чебанова, Юрій Василенко. — К.: Академія, 2002. — 671 с.