Порядок кредитування осіб

- Гроші та кредит -

Arial

-A A A+

РОЗДІЛ I.ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

“Банк — АКБ "Укрсоцбанк" (його Головний офіс та установи).

Аванс — частина вартості об’єкту кредитування, яка має бути сплачена Позичальником за рахунок власних коштів, але не менша, ніж встановлена Банком за окремими продуктами на дату прийняття рішення про видачу кредиту.Ануїтетні платежі – однакові за розміром періодичні платежі в рахунок поступового погашення основної суми боргу за кредитом разом зі сплатою процентів, розраховані на весь строк дії кредитного договору, який повністю погашається останнім ануїтетним платежем.Процентна ставка плаваюча- ставка за кредитами, розмір якої не фіксується на весь строк кредитування, а переглядається через погоджений (обумовлений в договорі кредиту) між кредитором і позичальником період часу в залежності від зміни кон’юнктури кредитного ринку, інших факторів.Процентна ставка фіксована –процентна ставка за кредитами, розмір якої фіксується на весь період дії Договору кредиту.Ділова репутація позичальника — сукупність інформації, що дає можливість зробити висновок про порядність Позичальника, позиції та зв’язки у бізнесі, професійні здібності, наявність правопорушень, відповідність діяльності Позичальника вимогам діючого законодавства тощо.Заборгованість (кредитна) — борг Позичальника перед Банком за Кредитом та/або нарахованими процентами.Запит на отримання кредиту – електронна форма запиту на отримання Кредиту, за допомогою якої визначається клас фінансового стану позичальника, вплив суб’єктивних факторів на кредитоспроможність позичальника та розглядається можливість надання Кредиту позичальнику відповідно до вимог Положення про здійснення оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи (затвердженого рішенням Правління АКБ “Укрсоцбанк” від 30 липня 2003 р., протокол №31).Застава – спосіб забезпечення зобов'язань, предметом якого є майно, яке відповідно до законодавства України може бути відчужене Заставодавцем та на яке може бути звернено стягнення; предметом застави може бути майно, яке стане власністю Заставодавця після укладання Договору застави/іпотечного договору.Заставна вартість предмету забезпечення – дисконтована ринкова вартість предмету застави, визначена на дату оцінки з врахуванням терміну та практичної складності реалізації предмету застави за згодою сторін при оформленні договору застави / іпотеки.Заставодавець/Іпотекодавець –фізична або юридична особа, яка передає в заставу Банку в якості забезпечення виконання своїх зобов’язань майно або майнові права, які відповідають вимогам Банку.Заставодержатель/ Іпотекодержатель – Банк, якому Заставодавець/Іпотекодавець передав у заставу/іпотеку майно або майнові права з метою забезпечення виконання своїх зобов’язань за Договором кредиту.Іпотека – вид забезпечення виконання зобов’язання: 1) нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні Іпотекодавця; 2) майновими правами на об’єкт інвестування, за рахунок яких Іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому чинним законодавством України.Клієнт-дієздатна фізична особа–резидент, що має право залучати кредити і може відповідати майном за своїми зобов’язаннями.Кредит– позичковий капітал Банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування Клієнту на умовах цільового використання, терміновості, повернення, платності та забезпечення (залежно від способу надання: кредит в разовому порядку, у вигляді “кредитної лінії”, у вигляді “овердрафту”).

Кредит в разовому порядку – вид кредиту, який надається Позичальнику одноразово на визначений строк та у визначеній сумі.

Кредит у формі “кредитної лінії” – вид кредиту, який надається протягом визначеного строку окремими траншами (частинами) в межах встановленого ліміту без проведення додаткових процедур узгодження.

Кредитна історія -сукупність існуючої інформації про грошові зобов’язання Позичальника, повноту та своєчасність їх виконання.

Кредитоспроможність – здатність Позичальника в повному обсязі і у визначений договором кредиту термін розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями.

КУАП – Комітет з питань управління активами і пасивами Банку.

Оцінювачі -особи, які визначаються та діють у відповідності до законодавства про оціночну діяльність.

Об’єкт кредитування – 1) предмет, на придбання якого Банк надає Кредит Позичальнику; 2) мета, на здійснення якої Банк надає кредитні кошти Позичальнику.

Платоспроможність – здатність Позичальника своєчасно здійснювати розрахунки з усіма кредиторами за своїми зобов'язаннями.

Позичальник — Клієнт з моменту укладення Договору кредиту.

Поручитель — особа, яка разом із Позичальником несе солідарну відповідальність перед Банком за невиконання Позичальником зобов’язань за Договором кредиту, згідно з умовами укладеного Договору поруки.

Порядки кредитування – нормативні документи Банку, які регламентують надання окремих видів продуктів (кредитів, послуг) позичальникам–фізичним особам.

Пролонгація кредиту -подовження строку дії Договору кредиту (перенесення кінцевого строку погашення кредиту, строку погашення його частки, траншу) на конкретний термін з обов’язковим внесенням змін до укладених договорів (кредиту, застави, іпотеки, поруки тощо).

Продавець –юридична або фізична особа, яка здійснює продаж об’єкту кредитування.

Прострочена заборгованість -заборгованість (основної суми боргу, її частини чи процентів), не повернена Банку у встановлений строк.

Регіональні філії– обласні, Київська міська, Кримська республіканська та Севастопольська філії Банку.

Служби Банку — структурні підрозділи Банку, які приймають участь у перевірці документів, вивченні фінансового стану позичальників, наданого забезпечення та інших питань, пов’язаних із розглядом можливості надання Кредиту, із супроводженням кредиту та контролем за його поверненням (підрозділ з продажу банківських послуг, кредитна служба, юридична служба, служба банківської безпеки, підрозділ по оцінці застави тощо).

Страховик -страхова компанія, що має ліцензію на здійснення страхової діяльності та діє згідно чинного законодавства України.

Страхувальник– фізична або юридична особа, що уклала із Страховиком Договір страхування.

Транш — частина кредиту, що надається протягом визначеного строку Позичальнику, на певний термін та у межах встановленого ліміту.Установи Банку – регіональні філії та філії АКБ “Укрсоцбанк”, а також відділення, яким надано право на проведення кредитних операцій

РОЗДІЛ II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Це Положення регламентує порядок та умови надання кредитів фізичним особам в системі АКБ “Укрсоцбанк”, подальший контроль за їх використанням, порядок повернення кредитів та сплати процентів, інші питання, пов'язані з процесом кредитування, дотримання яких є обов'язковим в роботі Банку.

2. Основними принципами та умовами кредитування є:

2.1. Кредитування здійснюється на умовах цільового використання, терміновості, повернення, платності та забезпеченості.

2.2. Кредити надаються в національній та іноземній валюті фізичним особам-резидентам України, які мають постійне джерело доходів та відповідають вимогам Банку.

Перевага надається громадянам, які є Клієнтами Банку (мають поточні, карткові, депозитні рахунки).

2.3. Кредити надаються лише під відповідне забезпечення згідно з розділом VIII цього Положення.

2.4. Дозволяється надавати кредит (кредити) позичальнику при існуючій заборгованості за попереднім кредитом (кредитами) в системі АКБ „Укрсоцбанк” (та/або в іншій банківській установі ) згідно умов цього Положення або окремих Порядків кредитування при одночасному виконанні наступних вимог:

  • відповідності фінансового стану Позичальника вимогам діючого Положення про здійснення оцінки фінансового стану Позичальника-фізичної особи (затверджено рішенням Правління АКБ „Укрсоцбанк” від 30.07.2003 р., протокол №31). При розрахунку коефіцієнту платоспроможності необхідно розраховувати можливість Позичальника одночасно обслуговувати заборгованість за діючим кредитом (кредитами) та за новим кредитом. При цьому фінансовий клас Позичальника повинен бути не нижчим класу „Б”;
  • відсутність фактів виникнення пролонгованої або простроченої заборгованості по діючим та попереднім договорам кредиту. Відсутність порушень інших умов за вказаними договорами;
  • відповідності забезпечення вимогам цього Положення або окремого Порядку кредитування, згідно якого здійснюється надання кредиту.

Кредитування Позичальника Установами Банку проводиться в межах прав (лімітів). Такі права поділяються на:

2.4.1. Повноваження колегіальних органів Банку щодо встановлення прав (лімітів, сублімітів) на прийняття рішення щодо проведення кредитних операцій регламентуються діючим Положенням про Кредитні комітети (ради, комісії) АКБ „Укрсоцбанк ( затвердженого рішенням Правління АКБ „Укрсоцбанк”, протокол № 44 від 23.10.2002 р., із змінами та доповненнями).

2.4.2. Для вирішення питання про надання кредиту понад розміри встановленого загального права (ліміту), прав (лімітів, сублімітів) Установами Банку направляється запит за встановленою формою до вищестоящої Установи банку (Головного офісу). Запит направляється після розгляду та погодження питання Кредитним комітетом (радою, комісією) Установи Банку, яка направила запит, разом з копією протокольного рішення.”

2.5. Кредити інсайдерам та спорідненим особам надаються на загальних умовах з врахуванням нормативних вимог Національного банку України, визначених в інструкції “Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків” та лише з дозволу Центрального апарату.

2.6. Надання кредитів на інших умовах, ніж передбачено цим Положенням здійснюється тільки з дозволу відповідних комітетів Центрального апарату в межах їх повноважень.

2.7. Бухгалтерський облік операцій за кредитами, наданими фізичним особам, здійснюється відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління НБУ від 21.11.1997р. №388 (зі змінами та доповненнями), Правил організації бухгалтерського обліку, документообігу та бухгалтерського контролю операцій АКБ “Укрсоцбанк”, затверджених рішенням Правління Банку від 28.01.2004 року (протокол №2), Положення про облікову політику АКБ“Укрсоцбанк” та інших внутрішніх нормативних документів Банку.

РОЗДІЛ ІIІ. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВИДАЧІ КРЕДИТІВ.

1. Для отримання кредиту фізична особа ндає до Банку наступні документи:

— довідка з місця роботи із зазначенням посади та розміру фактично отриманого доходу протягом останніх 6-12 місяців в залежності від продукту кредитування;

— декларація про доходи, завірена податковою адміністрацією за останні 12 місяців (в разі наявності інших доходів);

— інші документи, що підтверджують отримання коштів Позичальником / фінансовим Поручителем-фізичною особою:

— виписки з рахунків (грошові перекази), що підтверджують отримання коштів протягом останніх 6 місяців;

— документи, що підтверджують отримання пенсії, аліментів, інших платежів;

— документ, що підтверджує отримання процентів за Договором вкладу (депозиту);

— документ, що підтверджує отримання орендних платежів (договір оренди, який відповідає чинному законодавству України);

— документи, що підтверджують отримання дивідендів Позичальником від володіння власної частки грошових коштів в статутному фонді підприємства, організації та відповідні документи юридичної особи (копія установчого договору, статут, баланс та фінансова звітність підприємства, документ, що підтверджує отримання дивідендів, тощо);

— документи, що підтверджують отримання доходів від цінних паперів;

— документи, що підтверджують отримання грошової допомоги, виграшів тощо.

Банк враховує лише постійні доходи Позичальника, вірогідність отримання яких і в майбутньому є високою. Обсяг доходу, що враховується при розрахунку платоспроможності Позичальника викладено в п.7 Розділу 4 цього Положення.

Кредит може бути надано за умови отримання Позичальником коштів від продажу майна для погашення кредиту в разі отримання Банком підтвердження намірів Позичальника щодо продажу даного майна (наприклад, договір купівлі-продажу майна тощо).

Нерухоме майно:

— Оригінал*або нотаріально посвідчена копія документу, який підтверджує право власності на майно, що пропонується в іпотеку (договір купівлі-продажу, договір міни, дарування, свідоцтво про право власності на нерухоме майно, свідоцтво про придбання житлового будинку (його частини) чи іншого нерухомого майна з прилюдних торгів, свідоцтво про право на спадщину, право власності в спільному майні подружжя тощо);

— Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно;

— правовстановлюючі документи на земельну ділянку, на якій знаходиться предмет іпотеки;

— довідка (форма №3) із житлово-експлуатаційної організації (ЖЕО, ЖЕК) про осіб, які прописані в квартирі.

Автотранспорт:

— технічний паспорт на транспортний засіб, талон про проходження технічного огляду за останній період.

Особисте рухоме майнопозичальника-фізичної особи (аудіо-, відео-, побутова техніка, комп’ютери та інші товари тривалого використання):

— технічні паспорти, талони на гарантійне обслуговування, платіжні документи, чеки тощо.

— Свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єкта підприємницької діяльності-фізичної особи;

— Документи, що дозволяють заняття певними видами підприємницької діяльності;

— Свідоцтво про сплату єдиного податку;

— Звіт суб’єкта малого підприємництва-фізичної особи платника єдиного податку за звітні дати минулих 6-36 місяців (в залежності від виду оподаткування) або декларації про доходи за минулі 6-36 місяців з відміткою податкової інспекції;

— Книгу доходів та витрат (в разі наявності) за останні 6-12 місяців в залежності від продукту кредитування,

— Фінансові звіти за останні 6-36 місяців (в залежності від продукту кредитування), перевірені податковими органами,

— Довідки з банку, в якому обслуговується Позичальник, про рух коштів на його рахунках;

— Інші документи на вимогу Банку.

На підставі даних, наданих Позичальником, фахівець кредитного підрозділу (кредитний менеджер) заповнює Запит на отримання кредиту в електронній формі, який є невід’ємною частиною Положення про здійснення оцінки фінансового стану позичальника–фізичної особи, затвердженого рішенням Правління Банку від 30 липня 2003 року (протокол №31). Запит на отримання кредиту на паперовому носії має бути підписаний позичальником.

2. Перелік документів, що надаються Позичальником після згоди Банку на видачу кредиту:

— Копія договору купівлі-продажу об’єкту кредитування (договір купівлі-продажу / інвестування нерухомого майна, автотранспортних засобів, рахунок-фактура, інше) / надання послуг тощо;

— Документ, що підтверджує сплату авансу за рахунок власних коштів Позичальника (крім надання кредитів на поточні потреби);

— Копія акту прийому-передачі об’єкту кредитування (в разі його необхідності);

— Документ, що підтверджує вартість об’єкту кредитування (за вимогою Банку);

— Копія договору страхування заставленого майна та підтвердження сплати страхового платежу (в разі необхідності);

— Інші документи на вимогу Банку.

3.Позичальник додатково надає до Банку перелік документів в залежності від продукту кредитування, визначений окремими Порядками (на інвестування будівництва / купівлю нерухомого майна, на купівлю автотранспортних засобів, товарів тривалого використання тощо).

4.В разі надання фінансової поруки фізичної особи, Поручитель має надати Банку той самий перелік документів, що і Позичальник. В разі надання майнової поруки, Поручитель надає до Банку всі документи, які стосуються предмета застави/іпотеки (документ, що підтверджує право власності Поручителя на об’єкт застави / іпотеки, грошову вартість об’єкту застави / іпотеки тощо).

5. В разі надання поруки юридичної особи, до Банку надаються:

— фінансові звіти поручителя – юридичної особи за останні 3 звітні дати (баланс – форма №1, звіт про фінансові результати – форма №2, Звіт про рух грошових коштів – форма №3, декларація про прибуток);

— документи, які підтверджують повноваження осіб на укладання з Банком договору поруки (згідно зі статутом, дорученням, на підставі протоколів зборів засновників, посадових інструкцій тощо);

— рішення відповідного органу юридичної особи стосовно надання фінансової або майнової поруки (відповідно до повноважень керівних органів підприємства, викладених у Статуті).

Якщо Поручитель-юридична особа є клієнтом іншого банку, додатково надаються:

— довідка банку про грошові надходження на його поточні рахунки за останні 6 місяців;

— довідка про заборгованість в інших банках з висвітленням умов надання та повернення кредитів;

— копії установчих документів, посвідчені нотаріально, або відповідальним працівником Банку;

— картки із зразками підписів, посвідчені нотаріально або завірені Банком, в якому знаходиться рахунок поручителя-юридичної особи.

6.Документи надаються разом з оригіналами та після перевірки відповідальним працівником кредитного підрозділу на предмет достовірності, повертаються Клієнту. На копіях цих документів робиться відмітка “з оригіналом вірно” та ставиться підпис відповідального працівника Банку. По можливості оригінали правовстановлюючих документів на заставлене майно зберігаються в Банку до моменту повного погашення кредиту (на підставі акту прийому-передачі між Заставодавцем та Банком).

7.Підписання довідки про доходи позичальника для отримання кредиту в АКБ“Укрсоцбанк” не може здійснюватись працівником підприємства, який одночасно є особою, що отримує кредит в Банку. Надання кредиту позичальникам, довідка про заробітну плату яких не містить підпису головного бухгалтера (в зв’язку з відсутністю такої посади за штатним розкладом), здійснюється тільки після перевірки достовірності наданої інформації Службою банківської безпеки Банку незалежно від суми кредиту.

РОЗДІЛ ІV. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ КЛІЄНТА/ПОЗИЧАЛЬНИКА — ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

1. Згідно з Положенням НБУ “Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків”, затвердженим Постановою Правління НБУ №279 від 6.07.2000 р. (зі змінами та доповненнями), при здійсненні оцінки фінансового стану Клієнта–фізичної особи мають бути враховані:

— загальний матеріальний стан Клієнта (доходи і витрати, наявність майна у власності позичальника);

— соціальна стабільність Клієнта (наявність постійної роботи, сімейний стан);

— вік Клієнта;

— інтенсивність користування банківськими продуктами;

— кредитна історія (наявна інформація про своєчасність погашення зобов’язань Клієнтом та виконання інших вимог кредитора);

— ділова репутація;

— інша інформація.

2. Методика оцінки фінансового стану Клієнта базується на аналізі наданих документів (довідок з місця роботи про заробітну плату, декларацій, документів, що підтверджують інші доходи Клієнта) та розрахунку платоспроможності Клієнта або його сім’ї, з урахуванням визначених Банком суб’єктивних показників. При цьому, основним критерієм кредитоспроможності є визначення коефіцієнта платоспроможності Клієнта та його сім’ї.

3. Банк здійснює оцінку фінансового стану Позичальника як до прийняття рішення про надання Кредиту, так і в період дії Договору кредиту. Фінансовий стан та платоспроможність Клієнта/Позичальника та його сім’ї визначається при наданні кредиту на підставі наданих даних, а також щомісячно з урахуванням стану обслуговування боргу за Договором кредиту та іншими зобов’язаннями перед Банком. Доходи Клієнта мають бути підтверджені відповідними документами.

4. За результатами оцінки фінансового стану Позичальника–фізичної особи та з урахуванням суб’єктивних факторів визначається Клас Позичальника.

5. У разі відсутності достатньої впевненості щодо кредитоспроможності Позичальника, рішення про надання кредиту повинно бути відхилено, незважаючи на наявність у Позичальника достатнього забезпечення. Банк має право відмовити Позичальнику у наданні кредиту без пояснення причин відмови, якщо:

— кредитний проект не відповідає вимогам Банку;

— за результатами оцінки кредитоспроможності визначена висока ймовірність непогашення (невчасного погашення) кредиту Позичальником;

— Позичальник не надав до Банку повної інформації, необхідної для оцінки його кредитоспроможності;

— Позичальником надана недостовірна інформація;

— Службою банківської безпеки надано негативну оцінку ділової репутації Позичальника.

6. Розрахунок платоспроможності позичальника –фізичної особи та визначення Класу Позичальника проводяться згідно з Положенням про здійснення оцінки фінансового стану позичальника – фізичної особи АКБ “Укрсоцбанк”, затвердженим рішенням Правління Банку від 30 липня 2003 року (протокол №31). Вимоги до Поручителя–юридичної особи та його фінансовогостану визначаються Положенням про проведення оцінки фінансового стану позичальника–юридичної особи в системі АКБ “Укрсоцбанк”, затвердженим рішенням Правління Банку від 19.10.2000 року (протокол №46) та Положенням про порядок кредитування юридичних осіб в системі АКБ “Укрсоцбанк”, затвердженим рішенням Правління Банку від 27 грудня 2002 року (протокол №53).

7. Документи, що є підтвердженням доходу Позичальника та, частка доходу згідно яких, враховується при розрахунку платоспроможності Позичальника при видачі кредитузгідно з Положенням про здійснення оцінки фінансового стану позичальника – фізичної особи АКБ “Укрсоцбанк”, затвердженим рішенням Правління Банку від 30 липня 2003 року (протокол №31):

Назва документу

Обсяг доходу, який враховується при розрахунку платоспроможності Позичальника

Розрахунок:

[Дохід за період (грн. та/або еквівалент в іноземній валюті) / Кількість місяців в періоді, зазначена в документі] * Частка обсягу доходу, який враховується (%)

— довідка про заробітну плату Позичальника-фізичної особи;

100% чистого доходу (за мінусом відрахувань)

— декларація про доходи фізичної особи, завірена податковою адміністрацією (крім фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності);

100%

— виписки з рахунків фізичної особи (грошові перекази), що підтверджують отримання коштів Позичальником протягом останніх 6місяців;

100% при наявності зарплатного проекту на підприємстві та надходженні заробітної плати на рахунок, відкритий в Установі банку чи іншій банківській установі (не допускати повторного врахування доходів на рахунку Позичальника та доходів, що відображені в довідці про заробітну плату)

25% надходженьна інші рахунки Позичальника(в зв’язку з потенційно нестабільними показниками обсягу доходу та періодичності його отримання)

— документи, що підтверджують отримання Позичальником пенсії, аліментів, інших платежів;

100%

— документ, що підтверджує отримання Позичальником процентів за Договором вкладу (депозиту);

100% в разі, якщо термін дії Договору вкладу співпадає або перевищує термін дії Договору кредиту, в іншому випадку 0%.

— документ, що підтверджує отримання Позичальником орендних платежів (договір оренди, який відповідає чинному законодавству України);

80% (в зв’язку з потенційною необхідністю несення витрат на обслуговування приміщення).

— документи, що підтверджують отримання дивідендів Позичальником від володіння часткою в статутному фонді підприємства, організації;

За окремим погодженням відповідного кредитного комітету Головного офісу

— документи, що підтверджують отримання Позичальником доходів від цінних паперів;

За окремим погодженням відповідного кредитного комітету Головного офісу

— документи, що підтверджують отримання Позичальником щомісячної грошової допомоги протягом останніх 6 місяців;

25% середньомісячних надходжень за останні 6 місяців (в зв’язку з потенційно нестабільними показниками обсягу доходу та періодичності його отримання).

— документи, що підтверджують отримання доходу фізичною особою-суб’єктом підприємницької діяльності. До розрахунку платоспроможності Позичальника приймається сума чистого доходу. В зв’язку з чимпозичальник зобов’язаний надати документи (інформацію), що свідчать про обсяги витрат, пов’язаних з веденням бізнесу.

30% чистого доходу (за мінусом відрахувань на витрати, пов’язані з веденням бізнесу)

Нормативні показники обсягу доходу, який враховується при розрахунку платоспроможності Позичальника, можуть змінюватись залежно від рішень відповідного Кредитного комітету Головного офісу, які приймаються за поданням Управління кредитування приватних клієнтів.

РОЗДІЛ V. CТРОК КРЕДИТУВАННЯ

1. Кредитування в залежності від об’єкту кредитування та строку заходу, що кредитується, поділяється на короткострокове (строком повернення до 1 року), середньострокове (1-3 роки) та довгострокове (понад 3 роки). Терміни кредитування в системі АКБ “Укрсоцбанк” регламентуються окремими нормативними документами Банку (протокольні рішення відповідних кредитних комітетів Головного офісу, КУАП тощо.

2. Як правило, періодичність повернення частки кредиту встановлюється щомісячно, в залежності від розміру сукупного місячного доходу позичальника, починаючи з наступного місяця після надання Кредиту.

У випадку, коли одним із джерел повернення кредиту є продаж майна Позичальника, повернення кредиту може здійснюватись з відстрочкою платежу, але не більше 3 місяцівз моменту видачі кредиту. Якщо Позичальник отримує доходи через певний період часу (гонорари, доходи від адвокатської практики і т.п.) то повернення кредиту може здійснюватись щоквартально.

При цьому Банк перевіряє відповідність строків часткового повернення кредиту, що запропоновані Позичальником його платоспроможності та реальним фінансовим можливостям.

РОЗДІЛ VI. РОЗМІР ПРОЦЕНТНИХ СТАВОК, ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ВІДСОТКІВ.

1. Розмір процентних ставок встановлюється з урахуванням мінімально можливих процентних ставок, встановленних КУАП, наданого забезпечення, кредитного ризику, собівартості кредитних ресурсів, розміру облікової ставки Національного банку України, строку користування кредитом, а також з урахуванням діючої процентної ставки по інших комерційних банках у відповідному регіоні та інших факторів.

2. Процентні ставки за кредит можуть бути фіксованими, які залишаються незмінними на протязі всього строку кредитування, і плаваючими відповідно до умов, передбачених договором кредиту.

3. Нарахування, облік і сплата процентів проводиться згідно “Правил бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків”, які затверджені Постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 1997 року №316 (із змінами та доповненнями).

4. Проценти нараховуються та обліковуються на відповідних балансових рахунках згідно цих Правил.

5. При розрахунку відсотків необхідно враховувати наступні моменти, які в обов’язковому порядку визначаються в договорі кредиту:

— нарахування процентів за кредит та їх облік здійснюється щомісячно в останній робочий день поточного місяця за фактичну кількість календарних днів у місяці, протягом яких на позичковому рахунку був залишок заборгованості зі сплатою до 10 числа слідуючого місяця в залежності від строків отримання Позичальником доходів (заробітної плати). Проценти за останній робочий день місяця мають включатися в розрахунковий період наступного місяця;

— проценти за останній день (дні) місяця, якщо він (вони) припададає (ють) на вихідні дні, має (ють) включатися в розрахунковий період наступного місяця;

— враховується перший день надання кредиту та не враховується останній день повернення кредиту;

— нарахування відсотків здійснюється за фактичну кількість днів в періоді (28-29-30-31/365-366).

6. Всі зміни до договору кредиту щодо перегляду процентної ставки, періодичності їх сплати та інших умов кредитування, оформлюються додатковою угодою.

РОЗДІЛ VII. ПОРЯДОК НАДАННЯ КРЕДИТІВ

а) на поточні потреби;

б) на цілі, визначені окремими Порядками кредитування;

в) на сплату страхових платежів;

г) на інші цілі, що не суперечать цьому Положенню.

Параметри кредитування за різними кредитними продуктами регламентуються окремими Порядками, іншими нормативними документами Банку, рішеннями КУАП, рішеннями відповідних Кредитних комітетів Головного офісу тощо.”

а) короткострокове кредитування (до 1 року)

— на купівлю товарів тривалого використання (електротовари, побутова техніка, меблі, предмети домашнього вжитку і т.і.);

— на поточний ремонт житла;

— на поточні потреби під заклад виробів із дорогоцінних металів;

— на кредитування інших потреб (на поточні потреби, на оплату навчання, лікування і т.і.).

б) довгострокове кредитування (до 3-х років)

— на будівництво житла;

— на капітальний ремонт житла;— на будівництво гаражів;

— на купівлю автомобілів;

— кредитування інших потреб.

3. Надання Кредиту на споживчі цілі здійснюється в строки, визначені договором кредиту, з окремого позичкового рахунку. Використання кредитних коштів можливо як в безготівковій формі (шляхом оплати відповідних документів за заявою Позичальника – додаток №4), так і готівкою.

4. Не допускається надання Кредитів:

— Клієнтам, які мали негативну кредитну історію (мали прострочені кредити або несплачені відсотки понад 60 днів, допускали випадки нецільового використання кредиту, порушували основні умови договору кредиту (крім випадків, пов’язаних з форс-мажорними обставинами);

— Клієнтам, які є засновниками або керівниками підприємств (юридичних осіб) з приводу діяльності яких є негативна інформація;

— при відсутності у Клієнта можливості надати ліквідну заставу або інше забезпечення повернення кредиту та відсотків відповідно до вимог Банку.

5. При наданні споживчих кредитів, Банк ретельно вивчає реальність та надійність джерел повернення заборгованості по Кредиту та відсотках.

Банк проводить політику пріоритетності мінімізації кредитних ризиків перед забезпеченням кредиту, тому основною гарантією повернення Кредиту повинна бути поточна та майбутня фінансова стабільність Клієнта.

В разі, якщо сукупний місячний дохід Клієнта (за мінусом обов”язкових відрахувань) не забезпечує щомісячне повернення Кредиту та сплату нарахованих відсотків, Кредит, як правило, не надається, не зважаючи на наявність ліквідного заставленого майна.

Виключенням можуть бути:

— випадки надання Кредиту на поліпшення житлових умов, або на інші потреби,коли повернення Кредиту буде здійснюватися за рахунок продажу іншого майна Позичальника, наприклад, належного йому житла або іншої нерухомості;

— надання кредиту під заклад (ювелірних виробів, аудіо-, відеотехніки, побутової техніки, тощо) при наявності договорів з відповідними організаціями (державнаскарбниця, регіональні відділення НБУ, торгівельні організації тощо) про приймання цих товарів на комісійну торгівлю та відповідно обладнаного приміщення в Банку для зберігання цих цінностей;

— у випадку, коли Позичальник особисто володіє значною кількістю рухомого та нерухомого майна і здатний надати заставу, оціночна вартість якої складає не більше 60% її ринкової вартості, що більш ніж в три рази перевищує суму кредиту та відсотків при умові додаткового забезпечення — поруки одної або декількох фізичних (юридичної) платоспроможних осіб, доходи яких будуть достатні для забезпечення погашення кредиту та відсотків.

6. Для отримання кредиту Позичальник укладає з Банком Договір кредиту, в якомувизначаються всі питання, пов’язані з процесом кредитування, в т.ч. сума кредиту, термін надання кредитних коштів, розмір плати за кредит, вид забезпечення повернення кредиту, вартість забезпечення, порядок надання та повернення кредиту, умови нарахування та сплати доходів і витрат (дата нарахування, термін сплати за обумовлений період, метод визначення умовної кількості днів, період розрахунку тощо), а також неустойки в разі порушення боржником зобов’язань, порядок здійснення контролю за використанням Кредиту, права, обов’язки та відповідальність кожної зісторін тощо.

7. В окремих випадках Банк може розглядати можливість надання кредитів для погашення існуючої заборгованості в іншому банку.

8. При укладанні Договору кредиту, Договору застави, Іпотечного договору, Договору поруки тощо використовуються типові форми договорів, наведені в додатках до цього Положення або в додатках до окремих Порядків. Вище зазначені договори укладаються від імені юридичної особи АКБ “Укрсоцбанк” в особі голови Правління, його першого заступника – на підставі Статуту Банку, а також інших уповноважених осіб на підставі наданих ним довіреностей у відповідності із Положенням Банку про порядок видачі довіреностей. Вище зазначені договори підписуються Позичальником виключно у присутності відповідального працівника Банку.

9. Оформлення Договору кредиту, Договору застави, Іпотечного договору, Договору поруки тощо здійснюється відповідно до вимог діючого Положення про порядок візування, реєстрації та зберігання договорів, затвердженого рішенням Правління Банку від 3 вересня 2001 року (протокол №49). Будь-які зміни до вище зазначених договорів вносяться за згодою всіх сторін та оформлюються додатковою угодою.

10. Надання Кредиту здійснюється за наявності позитивного рішення відповідного колегіального органу Банку.

11. Відкриття аналітичних рахунків та облік кредитних операцій здійснюється працівниками кредитного підрозділу, або бек-офісу бізнесів на підставі розпоряджень кредитного підрозділу в залежності від наявного програмного забезпечення з обліку кредитних операцій. Розпорядження на відкриття рахунків підписуються відповідальним працівником та керівником кредитного підрозділу (його заступником, іншою уповноваженою особою). Банк здійснює надання кредитів (окремих траншів за кредитною лінією) на підставі належним чином оформлених та підписаних розпоряджень кредитного підрозділу Банку. Кредитні кошти з позичкового рахунку перераховуються на підставі платіжних доручень, оформлених Позичальником, або меморіальних ордерів, оформлених Банком.

12. Операції по видачі та погашенню кредиту здійснюються працівниками кредитного підрозділу, або бек-офісу бізнесів, на яких покладено здійснення даних функцій наказом керівника установи (або обов’язки зазначено в посадовій інструкції),на підставі розпоряджень кредитного підрозділу в залежності від наявного програмного забезпечення.

13. Всі документи оформлюються в кредитну справу Позичальника, яка зберігається в металевій шафі відповідального підрозділу до її закриття та передачі до архіву установи Банку. Кредитна справа повинна містити всі документи, надані Позичальником та Поручителем, документи, які стосуються майна, наданого в заставу / іпотеку Банку, висновки служб Банку щодо проведення кредитної операції, клопотання Позичальника про пролонгацію терміну дії договору кредиту, копії протокольних рішень засідань Кредитного комітету про надання кредиту та зміни до договорів кредиту, застави / іпотеки, договору поруки тощо, копії договорів кредиту, застави / іпотеки, поруки (гарантії) та додаткових угод до них, копію страхового полісу про страхування заставленого майна, копії розпоряджень про відкриття рахунків, копії платіжних документів на перерахування кредитних коштів та страхових платежів, акти перевірок заставленого майна та інші документи, пов’язані з процесом кредитування Позичальника.

РОЗДІЛ VІIІ. ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ ТА ВІДСОТКІВ.

1. З метою зменшення ризику неповернення кредиту та нарахованих відсотків, Банк здійснює видачу Кредиту фізичним особам при наявності наступних основних видів забезпечення:

а) застава (в якості заставодавця може виступати як позичальник, так і інша фізична або юридична особа):

— нерухомості (житлові будинки, квартири, гаражі, садові будиночки, виробничі приміщення, тощо);

— автотранспорту (автомобілі зі строком випуску не більше 5 років та пробігом: вітчизняні — не більше 50 тис. км., іноземні – не більше 100 тис.км.);

— акцій, облігацій та інших цінних паперів – за погодженням з Казначейством Центрального апарату, а при заставі векселів – Департаменту кредитування;

— товари довготривалого використання, а саме: аудіо-, відео-, орг-, комп’ютерна та побутова техніка (при умові наявності договорів з торгівельними організаціями на приймання цих товарів на комісійну торгівлю та складського або іншоговідповідно обладнаного приміщення в Банку для їх збереження).

б) порука платоспоможних юридичних осіб (фінансовий стан поручителя повинен бути не нижчим І-ІІІ групи ризику). При цьому необхідно враховувати стан формування філією резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків та можливість щодо формування резерву в подальшому.

2. Прийняття в забезпечення повернення Кредиту поруки іншої платоспроможної фізичної особи дозволяється в якості додаткового забезпечення при наявності основного забезпечення в розмірі, який перевищує суму кредиту від 1,7 до 2-х раз і крім цих випадків, є обов’язковим у випадку, передбаченому п.3 розділу ІХ цього Положення.

3. Договори застави та поруки мають бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.Договори поруки рекомендується посвідчувати нотаріально, що дозволить здійснювати стягнення по них, в разі неповернення кредиту, шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису..

РОЗДІЛ ІX. ВИМОГИ ДО ВИБОРУ ФОРМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЙОГО ОЦІНКА.

1.Загальні вимоги до забезпечення повернення кредиту та процентів регламентуються цим Положенням, Положення про порядок кредитування юридичних осіб в системі АКБ “Укрсоцбанк”, затвердженим Рішенням Правління Банку №53 від 27 грудні 2002 року, окремими Порядками кредитування, іншими нормативними документами Банку.

2. Заставодавцями можуть бути як позичальники, так і треті особи, зокрема, юридичні та / або фізичні особи–майнові поручителі.

При виборі форми забезпечення кредиту перевага надається заставі майнових прав на депозит, розміщений в АКБ “Укрсоцбанк”, та заставі нерухомого майна, в першу чергу того, що знаходиться у власності Позичальника. При прийнятті в заставу майнових прав на депозит, розміщений в установі Банку, його розмір повинен бути не менше суми кредиту та нарахованих процентів за весь період користування кредитом згідно з вимогами Порядку кредитування під заставу майнових прав на кошти, розміщені на депозитному рахунку в АКБ“Укрсоцбанк” від 11.06.2002 року, протокол №57.

3. В забезпечення повернення Кредиту, наданого за цим Положенням, приймається ліквідне майно, оціночна вартість якого не може перевищувати 70% його ринкової вартості. Загальна сума застави/іпотеки повинна перевищувати суму Кредиту з урахуванням процентів не менш ніж у 1,7 разів.

4. З метою визначення вартості майна, за якою Банк приймає його в якості забезпечення виконання зобов’язань за Договором кредиту, фахівці Банку здійснюють його оцінку з урахуванням вимог цього Положення та/або окремих Порядків, Положення про порядок кредитування юридичних осіб в системі АКБ“Укрсоцбанк”, затвердженого рішенням Правління Банку від 27 грудня 2002 року (протокол №53). Оцінка предмету застави здійснюється виходячи із ринкової вартості, визначеної фахівцями Банку.

Вартість майна або майнових прав, які приймаються в забезпечення виконання зобов’язань за Договором кредиту, визначається за заставною вартістю, яка встановлюється за згодою сторін та регламентується окремими Порядками кредитування. Заставна вартість повинна сприяти забезпеченню швидкої реалізації заставленого майна, враховуючи можливі зміни в кон’юнктурі ринку, валютні ризики (по кредитам, наданим в іноземній валюті), особливості попиту на нерухоме майно в регіоні та строк користування кредитними коштами.

5. В якості додаткового забезпечення повернення Кредиту (понад вимоги п. 3 цього розділу) можуть прийматися поруки інших платоспроможних фізичних або юридичних осіб. При цьому пріоритет надається поруці фізичних осіб – керівників підприємства, на якому працює Позичальник.

6. У разі, якщо майно є спільною власністю, або якщо воно придбане в період спільного подружнього життя, потрібна письмова згода всіх співвласників на передачу майна в заставу. Тобто, при здійсненні нотаріального посвідчення договору застави, необхідна особиста присутність співвласників або наданий ними дозвіл (згода) повинен бути посвідчений нотаріально.

7. При позитивному вирішенні питання щодо можливості надання кредиту та прийняття в заставу запропоноване Позичальником майно, предмет застави підлягає страхуванню у разі, якщо його обов’язкове страхування передбачено законодавством та на вимогу Банку. Страхування здійснюється на користь Банку у сумі, не меншій ніж розмір кредиту та процентів за весь період користування кредитом від ризиків, визначених окремими Порядками кредитування, в залежності від об’єктів страхування, конкретних умов зберігання та експлуатації, пропозицій Служб Банку, інших нормативних документів Банку тощо.

Після укладання договору страхування Банку надається копія документу, що підтверджує сплату страхового внеску, та копія страхового свідоцтва.

У випадку прийняття Банком рішення про пролонгацію терміну дії Договору кредиту, гарантії, поруки тощо, здійснюються заходи щодо внесення відповідних змін до Договору страхування шляхом укладення додаткових угод (додаткових сертифікатів).

При цьому дія Договору страхування, визначена в додатковій угоді (сертифікаті) не може закінчуватись раніше, ніж дата повного погашення заборгованості перед Банком згідно з додатковою угодою про пролонгацію до Договору кредиту, гарантії, поруки.

8. Вимоги до нерухомого майна, яке Позичальник/майновий Поручитель надає в іпотеку Банку, встановлюються діючим Порядком кредитування фізичних осіб на інвестування будівництва та під заставу нерухомого майна. При цьому, не рекомендується прийняття у заставу житла в якому прописані неповнолітні особи, пенсіонери та інваліди. Якщо в іпотеку приймається нерухоме майно, договір купівлі-продажу якого укладено менш, ніж за 3 роки до отримання кредиту, та враховуючи можливість його оскарження колишнім власником в судовому порядку в межах строку позовної давності, необхідним є здійснення аналізу правових наслідків і можливостей виникнення судових колізій юридичною службою та здійснення аналізу особи колишнього власника нерухомого майна на предмет його соціального статусу та наявності судимостей Службою банківської безпеки Банку.

Перед підписанням Іпотечного договору необхідно перевіряти перелік прописаних в квартирі осіб.

9. Щодо майна, прийнятого в забезпечення, необхідно провести наступні дії:

— необхідним є обов’язкове нотаріальне посвідчення договору іпотеки (згідно Закону України “Про іпотеку” №898-IV від 5 червня 2003 року);

— необхідним є обов’язкове нотаріальне посвідчення договорів застави у разі, якщо предметом застави виступають транспортні засоби;

— по іншим видам застави нотаріальне посвідчення здійснюється на вимогу Банку;

— щодо нерухомого майна: в день нотаріального посвідчення контролювати здійснення нотаріусом накладення заборони на його відчуження та внесення заставленого майна до єдиного Єдиного реєстру заборон на відчуження об’єктів нерухомого майна та до Державного реєстру іпотек;

— щодо рухомого майна: контролювати проведення його реєстрації в Державному реєстрі застав рухомого майна.

10. Предмет застави / іпотеки має відповідати вимогам цього Положення або окремих Порядків, за якими здійснюється надання Кредиту.

11. Предмет застави/іпотеки повинен бути вільним від будь-яких обтяжень (попередніх застав/іпотек, арештів, податкової застави тощо), не бути предметом інших договірних зобов’язань Позичальника (майнового Поручителя) або судових позовів, на нього не було звернено стягнення за іншими зобов’язаннями Позичальника (майнового Поручителя), це майно не було нікому продано, подаровано, воно не знаходиться під забороною відчуження і не занесене чи не підлягає занесенню до Державного реєстру національної культурної спадщини. Стосовно предмета застави / іпотеки не може бути оформлена довіреність іншій особі щодо володіння з правом відчуження.

Якщо предметом іпотеки є індивідуальний будинок, передачі в іпотеку також підлягає належна на праві власності Позичальнику (майновому Поручителю) земельна ділянка, на якій розташований цей будинок / інший нерухомий об’єкт.

12. Предмет застави / іпотеки повинен бути детально описаний в договорі застави / іпотеки. Позичальник повинен повідомляти Банк про будь-які зміни стану предмету застави / іпотеки. Зміна предмету застави / іпотеки може здійснюватись тільки після письмової згоди Банку.

РОЗДІЛ Х. КРЕДИТНИЙ МОНІТОРИНГ.

1. Кредит підлягає постійному моніторингу з боку Служб Банку за виконанням Позичальником умов кредитування в порядку, визначеному цим Положенням, окремими Порядками кредитування та іншими нормативними документами Банку.

2. Моніторинг кредиту здійснюється за такими основними напрямками:

3. Моніторинг кредиту здійснюється працівниками кредитного підрозділу (менеджерами з кредитного моніторингу), підрозділу по оцінці та реалізації заставленого майна, юридичного підрозділу та служби безпеки Банку. Координація дій підрозділів Банку в процесі супроводження кредиту покладається на відповідального працівника кредитного підрозділу Банку. Результати всіх перевірок, які були здійснені, формуються у кредитній справі Позичальника.

4. При виявленні порушень Позичальником умов договору кредиту, договору застави / іпотеки, Банк може вчиняти дії згідно з умовами Договору кредиту.

5. Моніторинг забезпечення зобов’язань за Договором кредиту здійснюється фахівцем підрозділу по оцінці майна шляхом проведення перевірок наявності предмету застави / іпотеки у Позичальника та стану його збереження за місцем знаходження предмету застави / іпотеки. Перевірки проводяться з наступною періодичністю:

6. Моніторинг фінансового стану Позичальника (Поручителя) – фізичної особи проводиться фахівцем кредитного підрозділу відповідно до вимог цього Положення, Положення про здійснення оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи, затвердженого рішенням Правління АКБ “Укрсоцбанк” від 30 липня 2003 року, протокол №31 (зі змінами та доповненнями) таокремих Порядків кредитування.

Моніторинг фінансового стану Позичальника (Поручителя)–фізичної особи здійснюється на основі перерахунку Коефіцієнту платоспроможності по проекту з врахуванням зміни доходів Позичальника (Поручителя).

Для здійснення моніторингу фінансового стану Позичальника (Поручителя)–фізичної особи менеджер з кредитного моніторингу вимагає надання документів, які підтверджують доходи Позичальника (Поручителя) за останній рік. В разі, якщо окремими нормативними документами банку з питань кредитування фізичних осіб передбачено надання документів, що підтверджують не тільки умовно постійні витрати, менеджер з кредитного моніторингу вимагає від Позичальника (Поручителя) документи, що підтверджують його інші витрати за останній звітній період.

В разі відсутності прострочок, пролонгацій за останній рік кредитування та якщо інше не передбачено відповідними Порядками кредитування Установа банку має право:

— здійснювати моніторинг фінансового стану Позичальника (Поручителя)–фізичної особи один раз на рік;

— при здійсненні перерахунку Коефіцієнту платоспроможності по проекту за рішенням Кредитного комітету не здійснювати зменшення класу позичальника з врахуванням соціально-економічної оцінки.

7. Щомісячний моніторинг Коефіцієнту платоспроможності по проекту здійснюється у випадку, якщо станом на 1 число місяця існує прострочена заборгованість позичальника за кредитом. При здійсненні моніторингу даних кредитів необхідним є перерахунок Коефіцієнту платоспроможності по проекту з урахуванням зміни кредитної історії Позичальника (наявності прострочок) та доходів Позичальника. При цьому від Позичальника вимагається надання документів, що підтверджують його доходи. У випадку відсутності прострочки станом на 1 число місяця, подальший перерахунок Коефіцієнту платоспроможності по проекту здійснюється щорічно згідно п.3.1-3.2 Положення про здійснення оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи, затвердженого рішенням Правління АКБ “Укрсоцбанк” від 30 липня 2003 року (протокол №31, із змінами та доповненнями).

8. Коефіцієнт платоспроможності по проекту підлягає обов’язковому перерахунку при зміні умов кредитування (в т.ч. пролонгації) станом на 1 число місяця, наступного за тим, в якому було укладено додаткову угоду до Договору кредиту (в частині зміни умов договору кредиту). При цьому від Позичальника також вимагається надання документів, що підтверджують його доходи.

9. Перевірки фінансового стану Поручителя – юридичної особи проводяться щоквартально фахівцем кредитного підрозділу відповідно до Положення про порядок кредитування юридичних осіб в системі АКБ “Укрсоцбанк”, затвердженого Рішенням Правління Банку №53 від 27 грудні 2002 року.

10. На основі розрахованого Коефіцієнту платоспроможності по проекту визначається фінансовий стан Позичальника (клас).

11. В разі погіршення фінансового стану Позичальника та / або виникненні ускладнень з поверненням Кредиту (його частини) чи сплати нарахованих процентів, висновок з пропозиціями подальших дій стосовно даного Позичальника подається на розгляд керівника кредитного підрозділу для визначення подальших дій.

12. З урахуванням фінансового стану позичальника та стану обслуговування боргу фахівець кредитного підрозділу щомісячно визначає категорію кредитної операції за ступенем ризику та обсяг резерву, який необхідно сформувати (згідно Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого постановою Правління НБУ від 06.07.2000 року №279 зі змінами та доповненнями).

13. При виникненні неплатежів та у разі віднесення кредиту до категорії проблемних або прийняття Кредитним комітетом рішення про примусове стягнення боргу роботу з Позичальником продовжує підрозділ по роботі з “проблемною” заборгованістю відповідно до вимог Положення про порядок роботи служб Банку по поверненню “проблемної” заборгованості”, затвердженого Рішенням Правління АКБ “Укрсоцбанк” від 26 червня 2001 року (протокол №36).

РОЗДІЛ ХI. КОНТРОЛЬ ЗА ЦІЛЬОВИМ ВИКОРИСТАННЯМ КРЕДИТУ.

1. У процесі кредитування Банк здійснює контроль за цільовим використанням позичальниками наданих Кредитів шляхом перевірки документів, наданих для оформлення Кредиту та інших документів, передбачених договором кредиту, а також шляхом перевірок на місці у Позичальника, а також при необхідності у відповідних установах, організаціях, фірмах, тощо (навчальні заклади, лікувальні установи, торгівельні організації, фірми або організації по наданню послуг і т.і.).

2. При отриманні кредиту готівкою відповідно до строків, встановлених договором кредиту, Позичальник надає Банку документи, що підтверджують його цільове використання.

3. За кредитами, наданими на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів, не рідше одного разу в кварталпроводяться перевірки цільового використання на місцях силами кредитних працівників, а при необхідності – із залученням фахівців інших служб Банку.

Перевіряються первинні документи (рахунки на оплату, чеки, договори купівлі тощо), що підтверджують використання кредитних коштів на придбання будівельних матеріалів, оплату послуг, відповідність обсягу фактично виконаних робіт (наприклад, при будівництві або проведенні капітального ремонту нерухомості) обсягу, який зазначено у довідках про використання кредитних коштів, що надаються Банку згідно з умовами договору кредиту.

4. По кредитах, наданих на купівлю нерухомості перевіряється:

— наявність договору купівлі-продажу та документів, що підтверджують право власності на об’єкт;

— відповідність адреси об'єкту, яка вказана у договорі купівлі-продажу (свідоцтві на придбання тощо) адресі, яка зазначена у документі на право власності та у довідці бюро технічної інвентаризації.

5. По кредитах, наданих на купівлю автотранспорту, перевіряється наявність договору купівлі-продажу (дата його укладання, відповідність марки автомобіля), технічного паспорту тощо.

6. Контроль за кредитами на інші цілі, в тому числі на поточні потреби здійснюється при видачі кредиту шляхом перевірки документів, що підтверджують витрати на цільове використання кредиту, а при необхідності – шляхом перевірки на місці іпідтверджується довідкою працівника Банку або звітом Позичальника про придбання необхідних товарів (отримання послуг).

РОЗДІЛ ХІI. МЕХАНІЗМ ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ.

1. Надання кредиту передбачає його повернення (основної суми боргу) та сплату процентів, нарахованих за користування кредитними коштами. Кредитні зобов’язання можуть бути погашені будь-якою особою.

2. Проценти нараховуються та сплачуються відповідно до умов Договору кредиту.

3. Повернення кредитів здійснюється в наступному вигляді:

4. Повернення основної суми боргу і сплата нарахованих процентів можуть здійснюватись:

5. Дострокове повне погашення Позичальником заборгованості за Кредитом допускається лише за умови попереднього письмового повідомлення Банку у строки, встановлені Договором кредиту. Договором кредиту можуть бути встановлені комісії за дострокове повернення Кредиту.

6. У разі порушення строків сплати платежів за Кредитом (основної суми боргу та/або нарахованих процентів) та виникнення простроченої заборгованості установа Банку застосовує до Позичальника санкції, обумовлені Договором кредиту: нарахування пені, застосування штрафних санкцій, припинення кредитних відносин й пред’явлення заборгованості до дострокового стягнення тощо. З дня виникнення простроченої заборгованості і впродовж терміну її дії Банк нараховує пеню, розмір якої обумовлений в договорі кредиту, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України. У разі непогашення заборгованості за кредитом у встановлений Договором кредиту термін, працівник кредитного підрозділу (або працівник бек-офісу бізнесів на підставі розпорядження кредитного підрозділу) готує розпорядження на відкриття аналітичного рахунку простроченої заборгованості та розпорядження про перенесення заборгованості на рахунки простроченої заборгованості.

7. У випадку невиконання Позичальником зобов’язань за Договором кредиту Банк застосовує заходи, передбачені Договором кредиту, Договором застави / іпотеки, Договором поруки тощо у відповідності із Положенням АКБ “Укрсоцбанк” “Про порядок роботи підрозділів Банку по поверненню проблемної заборгованості”, затвердженим рішенням Правління Банку від 26 червня 2001 року (протокол №36), Положенням “Про прийняття на баланс заставленого майна в рахунок погашення боргів позичальників Банку”, затвердженим рішенням Правління Банку від 26 червня 2001 року (протокол №36), іншими внутрішніми документами Банку та діючими законодавчими актами.

8. При простроченні сплати Позичальником платежів за кредитом та/або процентами за його користування повернення заборгованості за Кредитом здійснюється згідно Положення Банку “Про порядок роботи підрозділів Банку по поверненню проблемної заборгованості”, затвердженого рішенням Правління Банку від 26 червня 2001 року (протокол №36), шляхом:

реалізація майна, яке є предметом застави / іпотеки, та на яке було звернено стягнення, здійснюється за рішенням суду або на підставі виконавчого напису нотаріуса

РОЗДІЛ ХIІІ. ПРОЛОНГАЦІЯ КРЕДИТІВ.

1. Протягом дії договору кредиту Банк, у виключних випадках, при наявності об'єктивних причин невиконання зобов'язань та при наявності реальних джерел повернення боргів найближчим часом, може надавати Позичальнику, за його клопотанням, відстрочку погашення кредиту (окремих часток).

2. ПролонгаціяБанком чергових платежів за договором кредиту дозволяється в разі, якщо протягом дії договору кредиту у Позичальника виникли тимчасові фінансові труднощі, внаслідок чого він не може виконати строкові платежі.

При цьому Позичальник має подати до Банку відповідне клопотання, не менш ніж за 5 днів до строку, здійснення чергового платежу за договором кредиту.

3. Банк може перенести строки погашення окремих часткових платежів за договором кредиту, на більш пізній строк, але не більше 1-го місяця.

4. Пролонгація кінцевого строку по Кредитах, які були надані відповідною установою Банку самостійно (в межах наданих повноважень), здійснюється за рішенням відповідних Кредитних комітетів (рад, комісій), лише один раз і на термін до 1 місяця.

5. Здійснення пролонгації більше 1 разу або на більш тривалий термін можливо лише за рішенням відповідних Кредитних комітетів Центрального апарату в межах їх повноважень.

6. Пролонгація Кредиту, який надано установою Банку понад встановленого для неї права (ліміту) на одного позичальника, здійснюється, незалежно від строку, виключно за рішенням відповідних комітетів Центрального апарату чи Правління банку в межах їх повноважень.

7. Перед пролонгацією дії договору кредиту, забезпеченням повернення якого є порука третіх осіб, необхідно отримати згоду від поручителя з обов’язковим оформленням додаткової угоди до договору поруки. В разі виникнення сумнівів щодо спроможності поручителя виконати свої зобов’язання перед Банком, пролонгація можлива після заміни поручителя або надання додаткової поруки платоспроможної юридичної особи, або надання в заставу майна.

8. Пролонгація договору кредиту, забезпеченням повернення якого є застава, здійснюється в разі укладення додаткових угод до договору застави

Розділ 14 ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВУ НА ВІДШКОДУВАННЯ МОЖЛИВИХ ВТРАТ ЗА КРЕДИТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ БАНКУ

. З метою підвищення надійності і стабільності Банку, захисту прав акціонерів та вкладників, а також дотримання вимог Національного банку України, Банк здійснює формування резерву на покриття можливих втрат за кредитними операціями.

2. Для визначення суми резерву Банк здійснює класифікацію виданих кредитів за ступенем ризику з урахуванням оцінки фінансового стану Позичальника, вартості забезпечення, залишку заборгованості за кредитом та стану обслуговування боргу Позичальником. Класифікація виданих кредитів та оцінка кредитних ризиків здійснюється Банком залежно від наявності відповідного реального забезпечення, виду забезпечення та стану обслуговування боргу Позичальником.

3. Віднесення кредитів до груп ризику здійснюється щомісячно, станом на перше число місяця, наступного за звітним.

4. Резерв формується у тій валюті, в якій обліковується заборгованість за кредитом.

5. За рахунок сформованих спеціальних резервів списується безнадійна заборгованість.

6. Банк, при визнанні кредитної заборгованості безнадійною до повернення, її обліку, формуванні і використанні спеціальних резервів керується:

— Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” (в редакції Закону України від 22 травня 1997р. №283/97-ВР із змінами і доповненнями);

— Законом України “Про банки і банківську діяльність”, затвердженим Президентом України №2121-III від 7.12.2000 року (зі змінами та доповненнями);

— Положенням про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 № 279 (із змінами і доповненнями);

— Правилами бухгалтерського обліку формування і використання резервів у банках України, затвердженими постановою Національного банку України від 11.07.2001 № 268;

— Положенням про облікову політику АКБ “Укрсоцбанк”;

— Положенням про порядок роботи служб Банку по поверненню “проблемної” заборгованості, затвердженим рішенням Правління АКБ “Укрсоцбанк” від 26.06.2001 року (протокол №36);

— Положенням про порядок списання з балансу банку “безнадійної” кредитної заборгованості АКБ“Укрсоцбанк” за рахунок спеціальних резервів (зі змінами та доповненнями), затвердженим рішенням Правління АКБ “Укрсоцбанк” від 28.05.2003 року (протокол №24);

— іншими нормативними документами Банку.

7. Порядок формування та бухгалтерського обліку резервів за кредитними операціями здійснюються відповідно до діючих нормативних актів НБУ, цього Положення та облікової політики Банку.