Прогнозування державного боргу України

- Гроші та кредит -

Arial

-A A A+

Вступ

Існування дефіциту державного бюджету України, що покривається здебільшого за рахунок залучення державних позик викликає стрімке зростання державного боргу та зниження економічної безпеки України. Така динаміка державного боргу загрожує виникненню боргової кризи.

У перехідній економіці України тенденції динаміки державного боргу набувають характеру фінансової та соціально-політичної проблеми, яка потребує розроблення ефективного механізму управління державним боргом.

Питання державного боргу та економічної безпеки було досліджено у працях таких вітчизняних економістів, як: В. Дудченко [5], А. Мних [6], Н. Мороз[4], О. Царук [7].

Основним завданням цієї роботи є аналіз сучасного стану та основних тенденцій державного боргу України, дефіциту державного бюджету та обсягів ВВП України, а також прогнозування обсягів прямого державного боргу та показника відношення державного боргу до ВВП України з метою корегування бюджетної політики.

1. Індивідуальна теоретична частина

1.1. Прогнозування державного боргу, сутність та удосконалення його

Згідно зі законодавством України, державний борг — це загальна сума заборгованості держави, яка складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов’язань держави, зокрема боргові зобов’язання держави, що починають діяти результаті виданих гарантій за кредитами або зобов’язань, що виникають на підставі законодавства або договору [1].

Державний борг є важливим макроекономічним важелем регулювання економіки держави, дає змогу здійснити обрану економічну стратегію, залучити кошти для вирішення важливих економічних питань та реалізації проектів. Тому наявність державного боргу не лише у країн з перехідною економікою, але й у високорозвинених країнах має свої об’єктивні причини. Водночас накопичення державного боргу має й негативну сторону, адже значна величина цього показника збільшує витрати на обслуговування державного боргу, знижує фінансову стійкість та загрожує економічній безпеці держави.

Величина державного боргу України протягом 2005-2010 рр. постійно зростала (рис. 1). За останні три роки в умовах фінансової кризи темпи зростання державного боргу значно збільшились. Така ситуація негативно впливає на стан економічної безпеки України, оскільки зростає навантаження на державний бюджет через збільшення виплат на обслуговування державного боргу.

Рис. 1. Динаміка прямого державного боргу України у 2005-2010рр. [2]

Вагомим фактором, що впливає на величину державного боргу України є розмір дефіциту державного бюджету України, оскільки більшість державних запозичень України здійснюються для фінансування його покриття. Тому для точнішого прогнозування рівня державного боргу України варто спершу здійснити прогноз величини дефіциту державного бюджету України.

Динаміка дефіциту державного бюджету України (рис. 2) свідчить про постійне, за винятком 2006 р., зростання цього показника. Пряма залежність між рівнем дефіциту державного бюджету України та часом зумовлена відставанням темпів зростання видатків бюджету від темпів зростання його дохідної частини.

Дані проміжних розрахунків представлено в табл. 1.

Рис. 2. Динаміка дефіциту державного бюджету України у 2005-2010рр.

 

Табл. 1. Дані для розрахунку рівняння залежності величини дефіциту     державного бюджету України від часу

Скорочення дефіциту державного бюджету України можна досягнути за допомогою низки заходів, основними з яких є: 1) встановлення жорсткої системи контролю та звітності за надходженням і витрачанням коштів, що зменшить вплив «тіньового» сектору економіки, державних зловживань та забезпечить ефективність державних видатків; 2) скорочення видатків на утримання органів державної влади; 3) зменшення видатків на соціальний захист шляхом здійснення пенсійної реформи, зокрема запровадження другого рівня пенсійної системи; 4) розширення бази оподаткування шляхом скорочення податкових пільг; 5) ефективне використання коштів від приватизації державного майна тощо.

1.2. Об`єкти, предмети, суб’єкти. Функції прогнозування ДБУ

Пріоритетними завданнями української держави є забезпечення сталого економічного розвитку, підвищення якості життя населення та здобуття гідного місця України у світовому просторі.

Важливою складовою державних фінансів країни з ринковою економікою є державний борг, який є дієвим інструментом у механізмі макроекономічного регулювання та засобом реалізації економічної стратегії держави.

Політика управління державним боргом включає в себе такі складові : формування боргової стратегії, націленої на забезпечення сталості та обґрунтованості рівня державного боргу; досягнення збалансованої структури боргу; активне управління ринковою частиною державного боргу; збереження потенціалу рефінансування боргу при зміні кон’юнктури фінансових ринків; виконання цільових орієнтирів щодо вартості обслуговування боргу і допустимого ступеня ризику; утримування заборгованості державного сектора економіки на економічно прийнятому рівні. Проте дана політика не забезпечує стратегічних цілей розвитку, оскільки реалізація певних заходів відбувається лише у відповідь на поточні проблеми в сфері державних фінансів, а управління зовнішнім державним боргом України зводиться переважно до вирішення короткострокових завдань бюджетної політики [2].

2. Індивідуальна практична частина – аналіз (досліджуваний період 6-7 років 2005-2011р)

2.1. Загальна характеристика

Важливе значення має динаміка росту загального державного боргу, що є значимим показником функціонування економіки країни.

Рис.3. Динаміка зміни внутрішнього та зовнішнього боргу України (млрд.дол.)

Отже, протягом останніх років спостерігається негативна тенденція щодо зростання державного боргу України (внутрішнього та зовнішнього), що є негативним фактором розвитку економіки держави.

Постійне збільшення темпів зростання дефіциту державного бюджету України з часом свідчить про їхню нелінійну залежність. Для прогнозування величини дефіциту державного бюджету України використаємо квадратичне рівняння регресії: y = a * t2 + b * t + c, в якій у — величина дефіциту; t — фактор часу. Для знаходження параметрів а, b та c розв’яжемо систему рівнянь:

Залежність обсягу дефіциту державного бюджету України (у) від часу (t) представлено на рис. 3 та описано рівнянням y = 3349,5t2 — 15653t + 21669; а =3984,28; V=0,225. Для цього рівняння коефіцієнт детермінації R2=0,9396, що свідчить про щільний зв’язок між факторами та дає змогу використовува­ти цю модель для прогнозування рівня дефіциту державного бюджету в майбутньому.

Рис. 3. Залежність рівня дефіциту державного бюджету України від часу [2]

Обсяг дефіциту державного бюджету (у) є основним фактором зростання державного боргу (z) і прямо впливає на його величину, тому для виведення взаємозв’язку між ними доцільно буде застосувати лінійне рівняння регресії.

2.2. Структура

У комплексі з моделлю для прогнозу дефіциту державного бюджету України ми можемо отримати прогнозні значення державного боргу України у 2011-2015 рр. (табл. 3).

Табл. 3. Прогнозні значення обсягів дефіциту державного бюджету та прямого державного боргу України у 2011-2015 роках

Показник Період, роки 2011 2012 2013 2014 2015 Обсяг дефіциту державного бюджету України, млн грн 76223,5 110813 152101,5 200089 254775,5 Величина прямого державного боргу України, млн грн 477244,9 672414,2 905382,2 1176148,9 1484714,5

2.3. Динаміка державного боргу України

На основі проведених розрахунків можемо зробити висновок про те, що величина прямого державного боргу України зростатиме при незмінній борговій політиці держави. Проте зростання абсолютної величини державного боргу ще не дає підстав для прогнозу зміни економічної безпеки держави, оскільки на його величину впливає інфляція та разом із державним боргом зростає величина ВВП.

Важливим показником економічної безпеки держави є відношення державного боргу до величини ВВП. Відповідно до вимог Маастрихтської угоди державний борг не повинен становити понад 60 % ВВП країни. Якщо величина даного показника перевищує критичний рівень, то можна стверджувати про загрозливий стан економічної безпеки держави.

Прогнозування величини показника відношення державного боргу до величини ВВП України вимагає обчислення моделі для прогнозування обсягу

ВВП України. Опираючись на статистичні дані (рис. 5) можна стверджувати про постійне, окрім 2009 року, зростання ВВП з часом.

Рис. 5. Динаміка ВВП України у 2005-2010рр. [3]

Залежність величини ВВП України (ВВП) від часу (t) описується рів­нянням: ВВП = 134659-t + 309498; ст =51751,1; V=0,278. Коефіцієнт детермі­нації цього рівняння R2 =0,9518 свідчить про щільний зв’язок між факторами та дає змогу застосовувати отриману залежність для прогнозування обсягу ВВП в майбутньому. На основі наведених вище розрахунків та моделей мож­на здійснити прогноз показника відношення обсягу державного боргу Укра­їни до величини ВВП України.

Табл. 5. Прогнозовані значення обсягу прямого державного боргу України, ВВП           України та їх співвідношення у 2011-2015 рр.

Показник   Період, роки 2011 2012 2013 2014 2015 Величина прямого державно­го боргу України, млн грн 477244,88 672414,18 905382,21 1176148,96 1484714,45 Обсяг ВВП України, млн грн 1252111 1386770 1521429 1656088 1790747 Відношення прямого держав­ного боргу України до ВВП України, % 38,12 48,49 59,51 71,02 82,91

Динаміку показника відношення прямого державного боргу України до ВВП України у 2005-2010 рр. та прогнозовані значення цього показника у 2011-2015 рр., розраховані на основі наведених вище моделей, відображено на рис. 6.

Отримані прогнозні значення показника відношення державного боргу України до ВВП України свідчать про стрімке зростання державного боргу України та майбутнє посилення боргової кризи за умов незмінної боргової політики держави. Основною причиною стрімкого приросту величини прямого державного боргу України є щорічне зростання дефіциту державного бюджету України. Своєю чергою збільшення державного боргу України через зростання витрат на його обслуговування спричиняє приріст дефіциту державного бюджету. Виникнення такої «боргової спіралі» сприяє збільшенню темпів зростання державного боргу та дефіциту державного бюджету, погіршує економічну ситуацію України та може спричинити виникнення боргової кризи.

Відповідно до здійсненого прогнозу відношення державного боргу України до ВВП перетне критичну межу в 2013 р. і у 2015 р. досягне 82,91 %. Такий прогноз свідчить про виникнення загроз економічній безпеці України за незмінної бюджетної та боргової політики держави.

Висновки

Отже, для забезпечення макроекономічної стабільності та зменшення боргової залежності необхідно: зменшити дефіцит державного бюджету України до рівня 3% від ВВП; використовувати потенціал зовнішнього фінансування дефіциту бюджету за рахунок кредитних ресурсів МБРР і відмовитися від спрямування до державного бюджету позик МВФ, які створюють інфляційне «нависання», внаслідок конвертації отриманих валютних коштів у гривню; рівномірно розміщувати облігації внутрішньої державної позики на первинному ринку, уникаючи різких стрибків дохідності державних зобов’язань; встановити певний ліміт надання державних гарантій на рівні 3% від ВВП і забезпечити їх цільову направленість на інвестиції в інфраструктуру.

Обсяг державного боргу України щороку зростає, що спричинено здебільшого зростанням дефіциту державного бюджету України. За незмінної боргової політики Україні загрожуватиме боргова криза. Згідно зі здійсненими прогнозами, рівень державного боргу України у 2013 р. за незмінних тенденцій перевищить критичний рівень (60 % від ВВП), що знизить економічну безпеку держави.

Для вирішення проблем накопичення державного боргу України та подолання негативних тенденцій боргової ситуації потрібно насамперед скоротити обсяги дефіциту державного бюджету України, що і є основною причиною зростання державного боргу.

Список використаної літератури

  1. Бюджетний кодекс України від 23.12.2010 р., № 2856-VI (2856-17).
  2. Міністерство фінансів України. [Електронний ресурс]. — Доступний з http://www. minfin.gov.ua
  3. Держком. статистики України. [Електронний ресурс]. — Доступний з http://www. ukrstat.gov.ua
  4. Мороз Н.П. Стан та основні тенденції розвитку державних фінансів в економічних умовах останніх років // Економічні науки. — Сер.: Облік і фінанси. — 2009. — Вип. 6 (24). — Ч. 2. — С. 65-73.
  5. Дудченко В.Ю. Сутність та основні засади програми регулювання державного боргу // Розвиток фінансово-кредитної системи України: здобутки, проблеми, перспективи : тези доп. 3 Всеукраїнської наук.-практ. конф. аспірантів та молодих вчених, 25-26 жовтня 2007 р. / відп. за вип. Б.І. Пшик. — Львів : Вид-во ЛІБС УБС НБУ, 2007. — С. 36-38.
  6. Мних А.М. Механізм оцінки боргового тягаря в Україні як спосіб підвищення ефективності державних запозичень / А.М. Мних // Економіка. Фінанси. Право : наук. журнал. — 2010. — № 1. — С. 14-17.
  7. Царук О.В. Статистичний аналіз державного боргу України та оцінка його впливу на економіку / О.В. Царук // Банківська справа. — 2011. — № 6. — С. 52-59.