Тлумачний словник - Словник української мови в 11 томах (СУМ-11)Тлумачний он-лайн словник української мови «UA-BOOKS.com.ua» об’єднує слова та словосполучення з різних словників.

Слова і словополучення(тлумачення та пояснення) з словника - Словник української мови в 11 томах (СУМ-11)